Regulament de ordine interioaraREGULAMENT  INTERN

 

 

Dezbătut şi avizat în Consiliul profesoral din 10.10.2023 şi aprobat în şedinţa Consiliului de administraţie din 10.10.2023.

 

 

Președinte Consiliul de Administrație,

Sângiorzan DanielaDEFINIŢII și ABREVIERI

 

În întregul text al prezentului Regulament Intern, următorii termeni au următoarele înţelesuri sau abrevieri:

 

Legea învățământului preuniversitar”

Legea nr. 198 din 4 iulie 2023 a învățământului preuniversitar cu modificările și completările ulterioare;

 

Codul muncii

Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

Personalul didactic

personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar și personalul didactic de conducere așa cum este definit de Legea învățământului preuniversitar;

 

Personalul administrativ / Personalul nedidactic

parte integrantă a familiei ocupaționale „Învățământ“ care își desfășoară activitatea în baza Codului muncii;

 

 

Salariat

persoana fizică ce se obligă să presteze munca pentru și sub autoritatea unui Angajatorul în schimbul unei remunerații denumite salariu, fiind încheiat un contract individual de muncă sau oricare alt tip de contract ce poate fi calificat astfel. Prin utilizarea termenului „Salariat” se va înțelege atât Personal didactic, cât și Personal administrativ / Personal nedidactic;

 

Angajatorul / Unitatea

Grădinița „Mary Poppins”, cu sediul în Municipiul București, Sector 1, Str. Aron Cotruș, nr. 69 E, cod unic de înregistrare 31668671, unitate de învățământ acreditată în baza O.M.E.N. n. 4501/2014;

 

 

Accident care produce incapacitate temporară de muncă (ITM)

accident care produce incapacitate temporară de muncă de cel puțin 3 zile calendaristice consecutive, confirmată prin certificat medical sau, după caz, prin alte documente medicale potrivit prevederilor legale;

 

Accident de muncă

vătămarea violentă a organismului, precum și intoxicația acută profesională, care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu și care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puțin 3 zile calendaristice, invaliditate ori deces;

 

Autoritate de supraveghere

înseamnă o autoritate publică independentă instituită de un stat membru în temeiul articolului 51 GDPR;

 

Boală profesională

afecțiunea care se produce ca urmare a exercitării unei meserii sau profesii, cauzată de agenți nocivi fizici, chimici ori biologici caracteristici locului de muncă, precum și de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, în procesul de muncă;

 

 

 

Conducerea Unității

în baza principiului autonomiei organizatorice, raportat la prevederile art. 27 alin. (7) și art. 128 alin. (6), precum și la ordinul ministrului educației nr. 6223/2023 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, în continuare Ordinul 6223/2023, Conducerea Unității este reprezentată de Consiliul de administrație, de Președintele Consiliului de administrație, de Director, precum și de alte persoane desemnate prin decizia persoanei juridice fondatoare, după caz.

 

Conducătorul ierarhic superior

persoana care ocupă funcţia imediat superioară unui anumit post în organigrama Unității şi care asigură coordonarea și supravegherea activităţii acestuia;

 

Consimțământ

al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

 

„Contract de internship”

contractul încheiat între intern şi organizaţia-gazdă, pe durată determinată, în temeiul căruia un intern se obligă să se pregătească profesional şi să desfăşoare o activitate specifică pentru şi sub autoritatea unei organizaţii-gazdă, care se obligă să îi asigure o indemnizaţie pentru internship şi toate condiţiile necesare realizării scopului urmărit;

 

Coronavirusul SARS-CoV-2

este un coronavirus ARN monocatenar cu polaritate pozitivă, care cauzează sindromul respirator acut sever 2;

 

Destinatar

înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;

 

DPIA

Evaluarea impactului asupra protecției datelor (în limba engleză, dataprotection impact assessment, DPIA);

DPO

responsabilului cu protecția datelor (în limba engleză, data protection officer);

 

 

 

Discriminare

orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice;

 

„Discriminare directă”

situația în care o persoană este tratată mai puțin favorabil, pe baza criteriilor de Discriminare, decât a fost sau ar fi tratată altă persoană într-o situație comparabilă.

 

„Discriminare indirectă”

situația în care o dispoziție, un criteriu sau o practică, aparent neutră, ar dezavantaja în special persoanele în raport cu alte persoane, cu excepția cazului în care această dispoziție, criteriu sau practică este justificată de un scop legitim, iar mijloacele de atingere ale acestui scop sunt corespunzătoare și necesare.

 

Echipament de muncă

orice mașină, aparat, unealtă sau instalație folosită în muncă;

 

Gen

desemnăm ansamblul format din rolurile, comportamentele, trăsăturile și activităţile pe care societatea le consideră potrivite pentru femei şi, respectiv, pentru bărbaţi;

 

Sex

desemnăm ansamblul trăsăturilor biologice și fiziologice prin care se definesc femeile și bărbaţii;

Hărţuire

orice comportament pe criteriu de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, apartenenţă la o categorie defavorizată, vârstă, handicap, statut de refugiat ori azilant sau orice alt criteriu care duce la crearea unui cadru intimidant, ostil, degradant ori ofensiv;

 

Hărţuire sexuală

situaţia în care se manifestă un comportament nedorit cu conotaţie sexuală, exprimat fizic, verbal sau nonverbal, având ca obiect sau ca efect lezarea demnităţii unei persoane şi, în special, crearea unui mediu de intimidare, ostil, degradant, umilitor sau jignitor;

 

Intern

persoana care prestează o activitate specifică, precizată în fişa de internship, în cadrul unei organizaţii-gazdă, în baza unui contract de internship, pentru realizarea scopului prevăzut la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 176/2018;

 

Încălcarea securității datelor cu caracter personal

înseamnă o încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea;

 

 

Acţiuni pozitive

acele acţiuni speciale care sunt întreprinse temporar pentru a accelera realizarea în fapt a egalităţii de şanse şi care nu sunt considerate acţiuni de discriminare;

 

„Munca de valoare egală”

activitatea remunerată care, în urma comparării, pe baza acelorași indicatori și a acelorași unități de măsură, cu o altă activitate, reflectă folosirea unor cunoștințe și deprinderi profesionale similare sau egale și depunerea unei cantități egale ori similare de efort intelectual și/sau fizic;

 

„Marcă temporală”

reprezintă date în format electronic care leagă alte date în format electronic de un anumit moment, stabilind dovezi că acestea din urmă au existat la acel moment. O marcă temporală calificată este emisă de un prestator de servicii de încredere calificat. Aceasta este utilizată, de exemplu, pentru a garanta existența la un anumit moment de timp a unor date electronice, cum ar fi, de exemplu, o semnătură electronică. Marca temporală nu permite antedatarea documentelor.

 

Evaluarea Salariaţilor

procesul prin care se apreciază nivelul de dezvoltare profesională a acestora;

 

Operator

înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

 

Parte terță

înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;

 

 

 

 

 

 

Protecţia maternităţii

este protecţia sănătăţii şi/sau securităţii Salariatelor gravide şi/sau

mamelor la locurile lor de muncă;

 

Program de internship

activitatea specifică desfăşurată de intern pe o perioadă de timp limitată în cadrul unei organizaţii- gazdă, care are ca scop aprofundarea cunoştinţelor teoretice, îmbunătăţirea abilităţilor practice şi/sau dobândirea de noi abilităţi sau competenţe;

 

„Pericol grav și iminent de accidentare”

situația concretă, reală și actuală căreia îi lipsește doar prilejul declanșator pentru a produce un accident în orice moment;

 

Politicile şi Procedurile Interne

înseamnă politicile și procedurile adoptate și implementate în Unitate, precum și orice alte politici şi proceduri care vor fi adoptate şi comunicate Salariaţilor de Societate în viitor; toate Politicile și Procedurile Interne vor fi afișate/comunicate pentru informarea Salariaţilor și vor avea un caracter obligatoriu pentru Salariaţi din momentul în care au fost comunicate/afișate.

 

Persoană împuternicită de operator

înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

 

 

Locul de muncă

este zona delimitată în spaţiu, în funcţie de specificul muncii, înzestrată cu mijloacele şi cu materialele necesare muncii, în vederea realizării unei activități, lucrări sau pentru îndeplinirea unei activităţi de către unul ori mai mulţi Salariați, cu pregătirea și îndemânarea lor, în condiţii tehnice, organizatorice şi de protecţie a muncii corespunzătoare, din care se obţine un venit în baza unui raport de muncă ori de serviciu cu Angajatorul;

 

Salariata gravidă

este Salariata care anunţă în scris Angajatorul asupra stării sale fiziologice de graviditate şi anexează un document medical eliberat de medicul de familie sau de medicul specialist care să îi ateste această stare;

 

Salariata care a născut recent

este Salariata care şi-a reluat activitatea după efectuarea concediului de lăuzie şi solicită Angajatorului în scris măsurile de protecţie prevăzute de lege, anexând un document medical eliberat de medicul de familie, dar nu mai târziu de 6 luni de la data la care a născut;

 

Salariata care alăptează

este Salariata care, la reluarea activităţii după efectuarea concediului de lăuzie, îşi alăptează copilul şi anunţă Angajatorul în scris cu privire la începutul şi sfârşitul prezumat al perioadei de alăptare, anexând documente medicale eliberate de medicul de familie în acest sens;

 

Sisteme Informatice

înseamna tot ceea ce se referă la Internet, Intranet, poșta electronică (e-mail), aplicații instalate local pe calculatoare, sisteme de stocare a informațiilor, rețea de date, precum și sistemele de business ale Societății;

 

Reguli corporatiste obligatorii

înseamnă politicile în materie de protecție a datelor cu caracter personal care trebuie respectate de un operator sau de o persoană împuternicită de operator stabilită pe teritoriul unui stat membru, în ceea ce privește transferurile sau seturile de transferuri de date cu caracter personal către un operator sau o persoană împuternicită de operator în una sau mai multe țări terțe în cadrul unui grup de întreprinderi sau al unui grup de întreprinderi implicate într-o activitate economică comună;

 

Regulament GDPR

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor, în limba engleză General Data Protection Regulation);

 

Reprezentant

înseamnă o persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune, desemnată în scris de către operator sau persoana împuternicită de operator în temeiul articolului 27 din GDPR, care reprezintă operatorul sau persoana împuternicită în ceea ce privește obligațiile lor respective care le revin în temeiul GDPR;

 

Rude

înseamnă, dar fara ca enumerarea sa fie limitativa: copiii, părinţii, bunicii, fraţii/surorile, unchii/matusile, verii primari, nepotii, soţul/soţia, copiii adoptaţi, mama/tatăl/sora/fratele vitreg, precum şi afinii prin căsătorie (respectiv părinţii, bunicii, fraţii/surorile, unchii/matusile, verii primari, nepotii, copiii adoptaţi, mama/tatăl/sora/fratele vitreg);

 

Telemunca

este forma de organizare a muncii prin care Salariatul, în mod regulat şi voluntar, îşi îndeplineşte atribuţiile specifice funcţiei, ocupaţiei sau meseriei pe care o deţine, în alt loc decât locul de muncă organizat de Angajator, folosind tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.

 

Telesalariat

este orice salariat care desfăşoară activitatea în alt loc decât locul de muncă organizat de angajator, folosind tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.

 

 

Dispensa pentru consultaţii prenatale

reprezintă un număr de ore libere plătite Salariatei de către Angajator, pe durata programului normal de lucru, pentru efectuarea consultaţiilor și examenelor prenatale pe baza recomandării medicului de familie sau a medicului specialist;

 

Concediul postnatal obligatoriu

este concediul de 42 de zile pe care Salariata mamă are obligaţia să îl efectueze după naştere, în cadrul concediului pentru sarcină şi lăuzie cu durată totală de 126 de zile, de care beneficiază Salariatele în condiţiile legii;

 

Concediul de risc maternal

este concediul de care beneficiază Salariatele pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lor şi/sau a fătului ori a copilului lor.

 

„Concediul de îngrijitor”

este concediul acordat salariaţilor în vederea oferirii de îngrijire sau sprijin personal unei rude sau unei persoane care locuieşte în aceeaşi gospodărie cu salariatul şi care are nevoie de îngrijire sau sprijin ca urmare a unei probleme medicale grave.

 

 

 

 

 

TITLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

 

 

Art. 1.  (1) Prezentul Regulament Intern conţine prevederi privind activitatea specifică în cadrul Grădiniței „Mary Poppins” și a, în conformitate cu Constituţia României, cu Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 cu modificările și completările ulterioare, cu principiile Declaraţiei Universale ale Dreptului Omului şi ale Convenţiei cu privire la Drepturile Copilului, Codul Muncii și cu oricare altă reglementare primară, secundară sau terțiară aplicabilă.

(2)      Regulamentul Intern are ca scop instaurarea și menținerea unui climat corespunzător pentru desfășurarea activității în bune condiții în Unitate, cu respectarea specificului obiectului de activitate în paralel cu necesitatea protecției datelor și informațiilor, în conformitate cu legislația în vigoare.

(3)      Unitatea are următoarele elemente definitorii:

a)          act de înfiinţare. Grădinița „Mary Poppins” este acreditată în baza Ordinului Ministrului Educației nr. 4.501/02.09.2014;

b)          dispune de patrimoniu, în proprietate privată și în locațiune (sediu, dotări corespunzătoare);

c)          cod de identitate fiscală (CIF);

d)          cont bancar;

e)       ştampilă cu stema României şi cu denumirea actualizată a Ministerului Educaţiei, şi cu denumirea exactă a Unităţii;

f)        domeniu web (https://www.gradinitamarypoppins.ro/).

 

Art. 2. (1) Prezentul Regulament Intern concretizează regulile privind protecția, igiena și securitatea în muncă, drepturile și obligațiile Angajatorului și ale Salariaților, procedura de soluționare a cererilor sau reclamațiilor individuale ale Salariaților, regulile privind disciplina muncii în Unitate, abaterile disciplinare și sancțiunile aplicabile și modalitățile de aplicare a dispozițiilor legale sau contractuale specifice.

(2)           Regulamentul Intern se aplică tuturor Salariaților și trebuie respectat cu strictețe de aceștia, indiferent de durata contractului individual de muncă, de atribuțiile pe care le îndeplinesc și de funcția pe care o ocupă, precum și Salariaților care lucrează în Unitate pe bază de delegare sau detașare și persoanelor care îşi desfăşoară activitatea pe baza de contract de colaborare sau prestări servicii în baza unor convenţii civile, elevilor, studenţilor aflaţi în practică în cadrul Unității.

(3)           Selecţia Personalului didactic și Personalului nedidactic se face în baza prevederilor Legii învățământului preuniversitar, precum și în baza deciziei persoanei juridice fondatoare sau a hotărârii Consiliului de administrație, după caz.

(4)           Angajarea Personalului didactic se realizează prin încheierea contractului individual de muncă cu Unitatea, prin Președintele Consiliului de administrație.

(5)           Salariații detașați sunt obligați să respecte, pe lângă disciplina muncii din Unitatea care i-a detașat și regulile de disciplină specifice locului de muncă unde își desfășoară activitatea pe timpul detașării.

(6)           Unitatea, prin Președintele Consiliului de administrație, poate încheia orice alte contracte cu terțe persoane fizice sau juridice în vederea desfășurării activității Unității în condiții optime.

 

Art. 3. (1) Relațiile de muncă se bazează pe principiul consensualității și al bunei-credințe.

(2)           Drepturile si obligațiile privind relațiile de muncă dintre Angajator și Salariat se stabilesc potrivit legii, prin negociere, în cadrul contractelor individuale de muncă.

(3)           Salariații nu pot renunța la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege.

(4)           Orice tranzacție prin care se urmărește renunțarea la drepturile recunoscute de lege Salariaților sau limitarea acestor drepturi este lovită de nulitate.

(5)           Pentru buna desfășurare a relațiilor de muncă, Angajatorul și Salariații se vor informa și se vor consulta reciproc, în condițiile legii.

(6)           Dispozițiile prezentului Regulament Intern pot fi completate prin norme interne de serviciu, norme generale sau specifice în domeniul conduitei Salariaților, în măsura în care acestea sunt necesare, precum și prin fișa postului. Dispozițiile Regulamentului Intern se completează cu prevederile înscrise în contractul individual de muncă.

 

Art. 4.  (1) Cunoașterea și respectarea Regulamentului Intern este obligatorie pentru toate categoriile de Salariați din cadrul Angajatorului.

(2)           Regulamentul Intern se afișează la Secretariatul Angajatorului.

(3)           Secretariatul Angajatorului va aduce la cunoștința fiecărui Salariat, sub semnătură, conținutul prezentului Regulament Intern și vor pune la dispoziția acestora, la cerere, în vederea documentării și consultării, exemplare din Regulamentul Intern.

(4)           Orice Salariat interesat poate sesiza Angajatorul cu privire la dispozițiile Regulamentului Intern, în măsura în care face dovada încălcării unui drept al său.

(5)           Controlul legalității dispozițiilor cuprinse în Regulamentul Intern este de competența instanțelor judecătorești, care pot fi sesizate în termen de 30 de zile de la data comunicării de către Angajator a modului de soluționare a sesizării formulate potrivit alin. (4).

(6)           Regulamentul Intern își produce efectele față de Salariați din momentul luării la cunoștință dovedită, fie prin semnarea contractului de muncă la angajare, fie prin semnătura din Anexa 18, necesară atunci când Regulamentul Intern se modifică ulterior angajării.

 

 

 

 

 

 

 

TITLUL II

RESURSE  UMANE

 

SECŢIUNEA  I

Drepturile şi obligaţiile Angajatorului

 

Art. 5.  (1) Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:

a)              să stabilească organizarea și funcționarea Unității;

b)              să stabilească atribuțiile corespunzătoare fiecarui Salariat, în condițiile legii;

c)              să dea dispoziții cu caracter obligatoriu pentru Salariat, sub rezerva legalității lor;

d)              să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;

e)              să constate săvârșirea abaterilor disciplinare și să aplice sancțiunile corespunzătoare, potrivit legii și Regulamentului Intern;

f)               să stabileasca obiectivele de performanță individuală, precum și criteriile de evaluare a realizării acestora.

g)              să urmărească ridicarea calificării profesionale a Salariaților, promovarea lor în raport cu pregătirea și rezultatele obținute;

h)             să examineze observațiile critice, sugestiile și propunerile de măsuri formulate de Salariații;

i)               să organizeze periodic forme de instruire şi formare profesională în raport de realizarea şi calitatea muncii fiecărui Salariat, indiferent de nivelul sau natura studiilor avute;

j)               să sprijine şi să stimuleze iniţiativa şi capacitatea profesională a Salariaţilor;

k)              să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile de evaluare a realizării acestora;

 

(2)           Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligații:

a)              să informeze Salariații asupra condițiilor de muncă și asupra elementelor care privesc desfășurarea relațiilor de muncă;

b)              să asigure permanent condițiile tehnice și organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă și condițiile corespunzătoare de muncă;

c)              să acorde Salariaților toate drepturile ce decurg din lege și din contractele individuale de muncă;

d)              să comunice periodic Salariaților situația financiară a Unității, cu excepția informațiilor sensibile sau secrete, care, prin divulgare, sunt de natură să prejudicieze activitatea Unității. Periodicitatea comunicărilor se stabilește prin negociere;

e)              să se consulte cu reprezentanții Salariaților în privința deciziilor susceptibile să afecteze substanțial drepturile și interesele acestora;

f)               să plătească drepturile salariale la termenele şi în condiţiile stabilite;

g)              să plătească toate contribuțiile și impozitele aflate în sarcina sa, precum și să rețină și să vireze contribuțiile și impozitele datorate de Salariați, în condițiile legii;

h)             să înființeze Registrul general de evidență a Salariaților și să opereze înregistrările prevăzute de lege;

i)               să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de Salariat a solicitantului;

j)               să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal ale Salariaților;

k)              să asigure permanent condiţii corespunzătoare de muncă, fiind obligat să ia toate măsurile necesare pentru protejarea vieţii şi sănătăţii Salariaţilor şi pentru respectarea normelor legale în domeniul SSM;

l)               să asigure Salariaţilor acces periodic la formarea profesională;

m)           creeze condiţii de prevenire şi înlăturare a tuturor cauzelor sau împrejurărilor care pot produce pagube patrimoniului Unității;

n)             să respecte prevederile legale imperative şi incompatibilităţile stabilite de prevederile legislaţiei în vigoare în ceea ce priveşte încheierea, modificarea, executarea şi încetarea contractului individual de muncă.

(3)         Registrul general de evidenţă a Salariaţilor este accesibil online pentru Salariaţi/foşti Salariaţi, în privinţa datelor care îi privesc. Dreptul de acces se limitează la vizualizarea, descărcarea şi tipărirea acestor date, precum şi la generarea online şi descărcarea unui extras din registru.

(4)         Vechimea în muncă şi/sau în specialitate poate fi dovedită şi cu extrasul prevăzut la alin. (3), în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului.
 

SECŢIUNEA  II

Drepturile şi obligaţiile Salariaţilor

 

Art. 6.  (1) Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:

a)              dreptul la salarizare pentru munca depusă;

b)              dreptul la repaus zilnic și săptămânal;

c)              dreptul la concediu de odihnă anual;

d)              dreptul la egalitate de șanse și de tratament;

e)              dreptul la demnitate în muncă;

f)               dreptul la securitate și sănătate în muncă;

g)              dreptul la acces la formarea profesională;

h)             dreptul la informare și consultare;

i)               dreptul de a lua parte la determinarea și ameliorarea condițiilor de muncă și a mediului de muncă;

j)               dreptul la protecție în caz de concediere;

k)              dreptul la negociere colectivă și individuală;

l)               dreptul de a participa la acțiuni colective;

m)           dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat;

n)             dreptul de a solicita trecerea pe un post vacant care îi asigură condiţii de muncă mai favorabile dacă şi-a încheiat perioada de probă şi are o vechime de cel puţin 6 luni la acelaşi Angajator;

o)              drepturile prevăzute de Legea învățământului preuniversitar cu modificările și completările ulterioare;

(2)           Drepturile Salariaților vor fi acordate și exercitate cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

(3)           Salariatul încadrat cu contract de muncă cu timp parțial se bucură de drepturile Salariaților cu normă întreagă, în condițiile prevăzute de lege.

 

 

Art. 7.  (1) Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligații:

a)              obligația de a îndeplini atribuțiile ce îi revin conform fișei postului şi fişei de sarcini;

b)              obligația de a respecta disciplina muncii;

c)              obligația de a respecta prevederile cuprinse în Regulamentul Intern și în contractul individual de muncă;

d)              obligația de fidelitate față de Angajator în executarea atribuțiilor de serviciu;

e)              obligația de a respecta măsurile de securitate și sănătate a muncii în Unitate;

f)               obligatia de a păstra confidenţialitatea cu privire la activitatea internă a Unității;

g)              obligaţia de a respecta beneficiarul primar, beneficiarul secundar, Personalul didactic şi Personalul nedidactic;

h)             păstrarea sectretului de serviciu;

i)               ridicarea calificării profesionale, frecventarea și absolvirea formelor de pregătire și perfecționare profesională recomandate, cunoașterea dispozițiilor legale, a normelor și instrucțiunilor privind activitatea pe care o desfășoară;

j)               participarea la evaluările periodice realizate de către Angajator și raportarea și autoevaluarea activității profesionale;

k)              să îşi îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios îndatoririle de serviciu şi să se abţină de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii Unității;

l)               să se abţină de la exprimarea sau manifestarea convingerilor lor politice în exercitarea atribuţiilor ce le revin;

m)           să răspundă, potrivit legii, de îndeplinirea atribuţiilor ce le revin din funcţia pe care o deţin, precum şi a atribuţiilor ce le sunt delegate;

n)             să se conformeze dispoziţiilor date de Conducătorul ierarhic superior, cu excepţia cazurilor în care apreciază că aceste dispoziţii sunt ilegale;

o)              să nu solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru alţii, daruri sau alte avantaje;

p)              să îşi perfecţioneze pregătirea profesionala fie în cadrul Unității, fie urmând cursuri de perfecţionare organizate în acest scop;

q)              să se conformeze programului de lucru al Unității;

r)              să anunţe, personal sau prin altă persoană, Conducerea Unității situaţia în care, din motive obiective ori din cauza îmbolnăvirii absentează de la serviciu, în cursul zilei în care are loc absenţa, sau în cel mult 24 de ore;

s)              să aibă o atitudine demna şi corectă, respectuoasă, dând dovadă de iniţiativă, creativitate, spirit constructiv, prezenţă de spirit, capacitate decizională operativă, diplomaţie;

t)               să aducă la cunoştinţa Conducătorului ierarhic superior orice neregulă constatată, abateri sau greutăţi în muncă și acționarea pentru diminuarea efectelor acestora și pentru prevenirea situațiilor care pun în pericol viața persoanelor sau prejudicierea patrimoniului Unității;

u)             să aibă o comportare corectă şi demnă în cadrul relaţiilor de serviciu, să-şi ajute colegii sau colaboratorii în aducerea la îndeplinire a obligaţiilor de serviciu şi să se suplinească în cadrul specialităţii lor;

v)              să se prezinte la serviciu în ţinută decentă, să facă şi să menţină ordinea şi curăţenia la locul de muncă, conform sarcinilor ce-i revin prin fişa postului, inclusiv cele privitoare la măsurile de igienă și de distanțare socială stabilite prin actele normative în vigoare și prin regulamentele sau instrucțiunile Angajatorului pentru prevenirea răspândirii virusului SARS-COV-2;

w)            în cazul în care Salariatul este fumător, să fumeze numai în spaţiile special amenajate;

x)              să cunoască şi să respecte normele de muncă, politicile de securitate, protecţia muncii și a mediului și de prevenire şi stingere a incendiilor;

y)              să nu utilizeze timpul de lucru în scopuri personale;

z)              să aducă la cunoştinţă Conducătorului ierarhic superior orice abatere de la prevederile prezentului Regulament Intern săvârşită de alţi Salariaţi, sau, vizitatori ai Unității;

aa)          alte obligații prevăzute de lege.

(2)           Fiecare Salariat are datoria să semnaleze imediat situațiile observate de incendiu, inundație sau orice situații în care se pot produce deteriorări sau distrugeri, inclusiv observarea unor colete sau obiecte uitate sau suspecte, precum și neregulile potențial generatoare de astfel de situații și să acționeze, după caz, pentru rezolvarea acestora și pentru diminuarea efectelor lor negative.

(3)           Salariații care pot acționa în astfel de situații au obligația de a o face în timpul cel mai scurt posibil. În situaţii deosebite, determinate de necesitatea bunei funcţionări ca urmare a unor evenimente de forță majoră, fiecare Salariat are obligaţia de a participa, indiferent de funcţia sau de postul pe care îl ocupă, la executarea oricăror lucrări şi la luarea tuturor măsurilor cerute de nevoile Angajatorului.

 

Art. 8. Personalul didactic și, în măsura compatibilității restul Salariaților, au următoarele interdicţii:

a)              efectuarea de lucrări care nu au legătură cu sarcinile de muncă specifice;

b)              părăsirea locului de muncă fără aprobarea Conducerii Unității;

c)              pretinderea de la alţi Salariaţi sau persoane străine de avantaje pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu;

d)              folosirea numelui Unității precum şi furnizarea de date şi informaţii, fără acord, în scopuri care pot duce la prejudicierea acesteia;

e)              introducerea în incinta Unității a obiectelor sau produselor prohibite de lege;

f)               săvârşirea de acţiuni care pot pune în pericol imobilele Unității, Salariaţii, beneficiarii primari sau alte persoane, instalaţii etc.;

g)              comiterea sau incitarea la orice act care tulbură buna desfăşurare a activităţii;

h)             folosirea în interes personal a bunurilor sau capacităţilor Unității, a echipamentelor  electronice etc.;

i)               înstrăinarea oricăror bunuri date în folosinţă sau păstrare;

j)               introducerea în spaţiile Unității a unor materiale sau produse care ar putea provoca incendii sau explozii, cu excepţia celor utilizate în activitatea curentă; 

k)              folosirea calităţii de Salariat pentru obţinerea de avantaje în scop personal; În acest sens, salariaților le este interzis să se folosească de rolul deținut în cadrul unității de învățământ pentru a pretinde sau presta servicii, cu titlu gratuit sau oneros, în interesul beneficiarilor primari și secundari î afara raporturilor de muncă;

l)               efectuarea de pregătiri pentru concursuri sau olimpiade cu beneficiarii primari de la alte colective în timpul orelor de curs;

m)           scoaterea beneficiarilor primari de la cursuri pentru efectuarea de activităţi în interesul Salariatului sau al clasei.

 

Art. 9.  În relaţiile cu beneficiarii primari, Salariații au obligaţia de a cunoaşte, de a respecta şi de a aplica norme de conduită prin care se asigură:

a)              ocrotirea sănătăţii fizice, psihice şi morale a beneficiarilor primari prin:

(i)        supravegherea atât pe parcursul activităţilor desfăşurate în Unitate, cât şi în cadrul celor organizate de Unitate în afara acesteia;

(ii)      interzicerea agresiunilor verbale, fizice şi a tratamentelor umilitoare asupra beneficiarilor primari;

(iii)   protecţia fiecărui beneficiar primar al educaţiei, prin sesizarea oricărei forme de violenţă verbală sau fizică exercitate asupra acestuia, a oricărei forme de discriminare, abuz, neglijenţă sau de exploatare a acestuia, în conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

(iv)    combaterea oricăror forme de abuz;

(v)      interzicerea hărţuirii sexuale, a relaţiilor sexuale sau a oricăror manifestări sexuale cu sau față de beneficiarii direcţi ai educaţiei;

b)              interzicerea oricăror activităţi care generează corupţie:

(i)        fraudarea examenelor / evaluărilor;

(ii)      solicitarea, acceptarea sau colectarea de către Salariați a unor sume de bani, cadouri sau prestarea anumitor servicii, în vederea obţinerii de către beneficiarii primari ai educaţiei de tratament preferenţial ori sub ameninţarea unor sancţiuni, de orice natură ar fi acestea;

(iii)   favoritismul;

(iv)    meditaţiile contra cost cu beneficiarii primari ai educaţiei de la formaţiunile de studiu la care este încadrat;

c)              asigurarea egalităţii de şanse şi promovarea principiilor educaţiei incluzive;

d)              respectarea demnităţii şi recunoaşterea meritului personal al fiecărui beneficiar primar al educaţiei.

 

Art. 10.                 În relaţiile cu părinţii şi cu reprezentanţii legali ai beneficiarilor primari ai educaţiei, Personalul didactic respectă şi aplică norme de conduită prin care se asigură:

a)              stabilirea unei relaţii de încredere mutuală şi de comunicare;

b)              respectarea confidenţialităţii informaţiilor, a datelor furnizate şi a dreptului la viaţă privată şi de familie;

c)              neacceptarea primirii de bunuri materiale sau sume de bani pentru serviciile educaţionale oferite, în condiţiile art. 9 lit. b) pct. (ii);

 

Art. 11.                   Personalul didactic care îndeplineşte funcţii de conducere sau care este membru în Consiliul de administraţie al Unităţii respectă şi norme de conduită managerială prin care se asigură:

a)              promovarea standardelor profesionale şi morale specifice;

b)              aplicarea obiectivă a reglementărilor legale şi a normelor etice;

c)              evaluarea obiectivă conform atribuţiilor, responsabilităţilor şi sarcinilor de serviciu din fişa postului;

d)              prevenirea oricărei forme de constrângere sau abuz din perspectiva funcţiei deţinute;

e)              prevenirea oricărei forme de hărţuire, discriminare a Personalului didactic şi a beneficiarilor primari ai educaţiei.

 

Art. 12.                  În exercitarea activităţilor specifice (şcolare şi extraşcolare), Personalului didactic îi este interzis:

a)              să folosească baza materială din spaţiile de învăţământ în vederea obţinerii de beneficii materiale personale directe sau indirecte;

b)              să folosească, să producă sau să distribuie materiale pornografice scrise, audio ori vizuale;

c)              să organizeze activităţi care pun în pericol siguranţa şi securitatea beneficiarilor primari ai educaţiei sau a altor persoane aflate în incinta Unităţii;

d)              să consume alcool şi substanţe interzise, cu excepţia celor recomandate medical;

e)              să permită şi să încurajeze consumul de alcool şi de substanţe interzise de către beneficiarii primari ai educaţiei, cu excepţia celor recomandate medical;

f)               să organizeze şi să practice pariuri şi jocuri de noroc.

 

 

SECȚIUNEA III

Timpul de muncă

 

Art. 13.                  Timpul de muncă reprezintă orice perioadă în care Salariatul prestează munca, se află la dispoziția Angajatorului și își îndeplinește sarcinile și atribuțiile, conform prevederilor contractului individual de muncă, prezentului Regulament Intern și/sau ale legislației în vigoare.

 

Art. 14.                  (1) Durata normală a muncii pentru Salariatul angajat cu normă întreagă este de 8 ore/zi şi de 40 de ore pe săptămână, realizate prin săptămâna de lucru de 5 zile.

(2)           Durata maximă a timpului de muncă nu va depăși 48 de ore/săptămână, inclusiv orele suplimentare.

(3)           Când munca se efectuează în schimburi/ture, durata timpului de muncă va putea fi prelungită peste 8 ore pe zi și peste 48 de ore pe săptămână, cu condiția ca media orelor de muncă, calculată pe o perioadă maximă de 4 luni calendaristice, să nu depășească 48 de ore pe săptămână.

(4)           La stabilirea perioadei de referință prevazute la alin. (3) nu se iau în calcul durata concediului de odihnă anual și situațiile de suspendare a contractului individual de muncă.

(5)           Programul de lucru se aduce la cunoștința Salariaților la angajare.

(6)           Fiecare Salariat este obligat să respecte programul de lucru stabilit individual.

(7)           Salariații au dreptul la o pauză de masă de 30 de minute, care nu se include în programul de lucru. Pauzele nu se vor include în durata zilnică normală a timpului de muncă.

(8)           În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani durata timpului de muncă este de 6 ore pe zi și de 30 de ore pe săptămână.

(9)           Modul concret de stabilire a programului de lucru inegal în cadrul săptămânii de lucru de 40 de ore, precum și în cadrul săptămânii de lucru comprimate va fi stabilit prin intermediul reglementărilor interne ale Unității.

(10)        Derogările individuale de la programul prevăzut la alin. (1) pot fi aprobate numai de Conducerea Angajatorului.

(11)         Programul de lucru inegal poate funcționa numai dacă este specificat expres în contractul individual de muncă.

(12)        Programul de muncă și modul de repartizare al acestuia pe zile sunt aduse la cunoștința Salariaților și sunt afișate la sediul Angajatorului.

(13)        Angajatorul poate stabili programe individualizate de muncă pentru toţi salariaţii, inclusiv pentru cei care beneficiază de concediul de îngrijitor, cu acordul sau la solicitarea acestora, care pot avea o durată limitată în timp. Programele individualizate de muncă presupun un mod de organizare flexibil a timpului de muncă.

(14)        Programul individualizat de muncă poate funcționa numai cu respectarea dispozițiilor art. 112 si 114 din Codul muncii.

(15)        Condiţiile în care se efectuează delegarea și detașarea Salariaţilor sunt cele reglementat de Codul Muncii și de Legea învățământului preuniversitar.

 

Art. 15.                  Pentru cei angajați cu contract de muncă cu timp parțial, durata timpului de muncă este de 2 – 6 ore/zi, 10 – 30 ore/săptămână, conform contractului de muncă. Durata timpului de lucru este specificată în contractul individual de muncă.

 

Art. 16.                  (1) Programul de lucru pentru Personalul didactic are durata de 8h/zi și se desfășoară începând cu ora 08:30 până la ora 17:00 cu o pauză de masă de 30 de minute. În fiecare săptămână, în funcție de programul fiecăruia, Personalul didactic de predare acordă timp pentru proiectarea activităților, realizarea de materiale didactice, redactarea planurilor săptămânale, cercetare, trimiterea mailurilor necesare către beneficiarii secundari. Aceste activități pot fi desfășurate de Personalul didactic de predare în mod flexibil, în funcție de natura activității, atât la sediul Unității, cât și la domiciliu. 

(2)           Exemple de activități care se desfășoară exclusiv la sediul Unității cu convocare sau planificare: consiliere părinți cu prezență fizică, participare la comisiile de lucru, la Consiliul Profesoral, a Consiliul de administrație dacă sunt membri, etc.

(3)           Exemple de activități care se pot desfășura la domiciliu în mod flexibil și care intră ca și obligații în fișa postului: cercetare, redactare plan săptămânal, pregătire materiale didactice, proiectare activități, redactare mailuri părinți, informări asupra nevoilor pentru activitate, studiu individual, etc.

(4)           Programul Personalului didactic de predare este stabilit de comun acord și este menționat în contractul de muncă.

(5)           Programul de lucru pentru Personalul didactic auxiliar este următorul:

-        Secretar: 8:30 – 17:00, cu 30 de minute pauză de masă;

-        Administrator patrimoniu: 11:30 – 20:00, cu 30 de minute pauză de masă.

(6)           Cadrul medical lucrează 6h / zi, în intervalul 08.00 – 14.00.

(7)           Personalul nedidactic prestează 8 h/zi după următoarele variante de program:

  • Îngrijitoare: 07:30-16:00; 08:30-17:00; 09:30-18:00; 11:30-20:00, cu 30 de minute pauză de masă;
  • Bucătar: 07:00-15:30, cu 30 de minute pauză de masa.

 

(8)           Rămânerea în cadrul Unității peste programul normal de lucru, se face numai cu aprobarea Conducerii Unității.

(9)           Normativele pentru Personalul didactic auxiliar şi Personalul nedidactic sunt cele stabilite de către Ministerul Educației.

(10)        Activitatea Personalului didactic de predare cuprinde:

a)              activități didactice de predare-învățare-evaluare și de instruire practică și examene de final de ciclu de studii, conform planurilor-cadru de învățământ, de pregătire pentru evaluări/examene naționale și/sau pentru obținerea performanței educaționale, precum și de învățare remedială;

b)              activități de pregătire metodico-științifică, activități de dezvoltare a curriculumului la decizia beneficiarului primar din oferta Unității, în acord cu nevoile beneficiarilor primari;

c)              activități de educație, mentorat și alte activități complementare procesului de învățământ;

d)              activități de management al grupei/clasei;

e)              activități specifice elaborării, implementării și evaluării proiectelor educaționale;

(11)         Angajatorul îşi rezervă dreptul, respectând limitele şi procedurile impuse de legislaţia în vigoare de a modifica programul de lucru în funcţie de nevoile serviciului sau de obligațiile stabilite în sarcina Angajatorului prin actele normative în vigoare.

 

Art. 17.                  Munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal stabilită reprezintă muncă suplimentară, ce se efectuează doar cu acordul Salariatului, până la 48 ore pe săptămână.

 

Art. 18.                 Efectuarea muncii suplimentare se poate dispune de către Angajator, fără acordul Salariatului, prin dispoziţie scrisă, doar în caz de forţă majoră sau pentru lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau înlăturării consecinţelor unui accident. Cazul de forţă majoră şi lucrările urgente vor fi menţionate explicit în dispoziţia scrisă.

 

Art. 19.                  (1) Durata maxima legala a timpului de munca nu poate depasi 48 de ore pe saptamana inclusiv orele suplimentare. Prin exceptie, durata timpului de munca ce include si orele suplimentare poate fi prelungita peste 48 de ore pe saptamana cu conditia ca media orelor de munca calculata pe o perioada de referinta de 3 luni calendaristice sa nu depaseasca 48 de ore pe saptamana. Durata zilnica a timpului de lucru de 12 ore va fi urmata de o perioada de repaus de 24 de ore.

(2)           Pauza de masa nu este inclusa in durata zilnică normală a timpului de muncă.

(3)           În perioadele de reducere al activității, Angajatorul are posibilitatea de a acorda zile libere plătite din care pot fi compensate orele suplimentare ce vor fi prestate în următoarele 12 luni.

(4)           Munca suplimentara se compenseaza prin ore libere platite in urmatoarele 90 de zile dupa efectuarea acesteia. În aceste condiții Salariatul beneficiază de salariul corespunzator pentru orele prestate peste programul normal de lucru

(5)           În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul prevăzut de alin. (4) în luna următoare, munca suplimentară va fi plătită Salariatului prin adăugarea unui spor la salariu corespunzător duratei acesteia.

(6)           Sporul pentru munca suplimentară, acordat în condițiile prevăzute la alin. (4), este de 100% din salariul de bază.

(7)           Tinerii în vârstă de până la 18 ani nu pot presta muncă suplimentară.

 

Art. 20.                (1) Angajatorul are obligația de a înființa evidența prezenței Salariaților la serviciu, pe baza unei condici în care Salariații vor semna la prezentare și la plecare.

(2)           Înainte de începerea programului de lucru, precum şi la sfârşitul orelor de program, Salariaţii sunt obligaţi să semneze condica de prezenţă de la compartimentul sau locul de muncă unde sunt încadraţi. Conducătorul Unității are obligaţia să vizeze zilnic condica de prezenţă, la începerea şi la sfârşitul programului de lucru.

(3)           Întârzierile sau plecările de la program se pot face numai pe bază de bilete de voie, care vor fi menţionate în condica de prezenţă. În această condică vor mai fi menţionate recuperările, învoirile în interes personal, precum și situaţiile de concediu de odihnă, concediu medical şi delegaţie.

(4)           Salariaţii care întârzie de la programul de lucru stabilit, trebuie să raporteze Conducătorului ierarhic superior situaţia, chiar dacă este vorba de un caz de forţă majoră. În afara cazurilor neprevăzute, toate absenţele trebuie autorizate în prealabil de Conducătorul ierarhic superior. În cazul în care absenţa s-a datorat unui motiv independent de voinţa celui în cauză (boală, accident etc.) Conducătorul ierarhic superior trebuie informat imediat, acesta fiind cel în măsura să aprecieze, în toate cazurile, dacă este necesar să se ia masuri sau să se propună măsuri disciplinare.

 

 

SECȚIUNEA IV

Concediul

 

Art. 21.                  (1) Salariații au dreptul la concediu de odinhă anual plătit.

(2)           Durata minimă a concediului de odihnă anual este de 20 de zile lucrătoare.

(3)           Dreptul la concediu de odihnă anual nu poate face obiectul vreunei cesiuni, renunțări sau limitări.

(4)           Durata efectivă a concediului de odihnă anual se stabilește în contractul individual de muncă, cu respectarea legii și se acordă proporțional cu activitatea prestată într-un an calendaristic.  

(5)           Sărbătorile legale în care nu se lucrează, precum și zilele libere plătite nu sunt incluse în durata concediului de odihnă anual.

(6)           La stabilirea duratei concediului de odihnă anual, perioadele de incapacitate temporară de muncă, cele aferente concediului de maternitate, concediului paternal, concediului de risc maternal, concediului pentru îngrijirea copilului bolnav, concediului de îngrijitor şi perioada absenţei de la locul de muncă în situaţii neprevăzute, determinate de o situaţie de urgenţă familială cauzată de boală sau de accident, care fac indispensabilă prezenţa imediată a Salariatului, se consideră perioade de activitate prestată.

(7)           În situația în care incapacitatea temporară de muncă sau concediul de maternitate, concediul de risc maternal ori concediul pentru îngrijirea copilului bolnav a survenit în timpul efectuării concediului de odihnă anual, acesta se întrerupe urmând ca Salariatul să efectueze restul zilelor de concediu după ce a încetat situația de incapacitate temporară de muncă, de maternitate, de risc maternal ori cea de îngrijire a copilului bolnav, iar când nu este posibil urmează ca zilele neefectuate să fie reprogramate.

(8)           Salariatul are dreptul la concediu de odihnă anual și în situația în care incapacitatea temporară de muncă se menține, în condițiile legii, pe întreaga perioadă a unui an calendaristic, Angajatorul fiind obligat să acorde concediul de odihnă anual într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în care acesta s-a aflat în concediu medical.

(9)           Concediul de odihnă se efectuează, de regulă, integral sau se poate acorda fracţionat dacă interesele serviciului o cer sau la solicitarea Salariatului dacă nu este afectată desfăşurarea activităţii, cu condiţia ca una dintre fracţiuni să nu fie mai mică de 10 zile lucrătoare.

(10)        Pentru Salariații încadrați în muncă în timpul anului, durata concediului de odihnă se stabilește proporțional cu perioada lucrată de la încadrare până la sfârșitul anului calendaristic respectiv.

(11)         Repaosul săptămânal se acordă în două zile consecutive, de regulă sâmbătă și duminică. Datorită specificului activității, repaosul săptămânal poate fi acordat și în alte zile în cursul săptămânii de lucru.

(12)        În cazul unor lucrări urgente, a căror executare imediată este necesară pentru organizarea unor măsuri de salvare a persoanelor sau bunurilor Angajatorului, pentru evitarea unor accidente iminente sau pentru înlăturarea efectelor pe care aceste accidente le-au produs asupra materialelor, instalaţiilor sau clădirilor unităţii, repausul săptămânal poate fi suspendat pentru personalul necesar în vederea executării acestor lucrări. Salariaţii al căror repaus săptămânal a fost suspendat în condiţiile prezentului articol au dreptul la dublul compensaţiilor cuvenite pentru sporul pentru muncă suplimentară.

(13)        Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an. Pentru perioada concediului de odihnă Salariatul beneficiază de o indemnizație de concediu calculată potrivit dispozițiilor legale în vigoare. Indemnizația de concediu de odihnă se plătește de către Angajator cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu.

(14)        În cazul în care Salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau parțial, concediul de odihnă anual la care avea dreptul în anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei în cauză, Angajatorul este obligat să acorde concediul de odihnă neefectuat într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul la concediul de odihnă anual.

(15)        Conducătorul Unității răspunde de organizarea şi tinerea evidenţei proprii privind concediile de odihnă, concediile fără plată, zilele libere plătite, învoiri de la program şi alte aspecte care privesc timpul de muncă şi odihnă al Salariaţilor.

 

Art. 22.                 (1) Efectuarea concediului de odihnă se realizează în baza unei programări colective sau individuale întocmite până la sfârșitul anului calendaristic, pentru anul următor, stabilite de Angajator.

(2) Prin programările colective se pot stabili perioade de concediu care nu pot fi mai mici de 3 luni pe categorii de personal sau locuri de muncă.

(3) Prin programare individuală se poate stabili data efectuării concediului sau, după caz, perioada în care Salariatul are dreptul de a efectua concediul, perioadă care nu poate fi mai mare de 3 luni.

(4) În cadrul perioadelor de concediu stabilite conform alin. (2) şi (3), Salariatul poate solicita efectuarea concediului cu cel puţin 60 de zile anterioare efectuării acestuia.

(5) În cazul în care programarea concediilor se face fracţionat, Angajatorul este obligat să stabilească programarea astfel încât fiecare Salariat să efectueze într-un an calendaristic cel puţin 10 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt.

(6) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării contractului individual de muncă.

(7) Concediul de odihnă poate fi întrerupt, la cererea Salariatului, pentru motive obiective.

(8) Angajatorul poate rechema Salariatul din concediul de odihnă în caz de forţă majoră sau pentru interese urgente care impun prezenţa Salariatului la locul de muncă. În acest caz Angajatorul are obligaţia de a suporta toate cheltuielile Salariatului şi ale familiei sale, necesare în vederea revenirii la locul de muncă, precum şi eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a întreruperii concediului de odihnă.

 

 

Art. 23.                 (1) Concediul de odihnă poate fi întrerupt, la cererea salariatului, pentru motive obiective.

(2)       Angajatorul poate rechema Salariatul din concediul de odihnă în caz de forţă majoră sau pentru interese urgente care impun prezenţa Salariatului la locul de muncă, cu obligaţia de a suporta toate cheltuielile Salariatului și ale familiei sale, necesare în vederea revenirii la locul de muncă, precum şi eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a întreruperii concediului de odihnă.

 

Art. 24.                 (1) Zilele libere sunt cele prevăzute de lege.

(2)           Salariatul aparținând unui cult religios, altul decât cel ortodox, pentru a putea beneficia de zilele libere plătite pentru sărbători, trebuie să dea o declarație pe propria răspundere sub semnătură privată privind apartenența la cultul religios.

 

Art. 25.                 (1) Personalul didactic care redactează teza de doctorat sau lucrări în interesul învățământului pe bază de contract de cercetare ori de editare au dreptul la 6 luni de concediu plătit, o singură dată, cu aprobarea Consiliului de administrație al Unității.

 

Art. 26.                 (1)  În afara concediului de odihnă, Salariații au dreptul la zile de concediu plătite, în cazul unor evenimente familiale deosebite, după cum urmează:

a)              căsătoria Salariatului - 5 zile lucrătoare;

b)              naşterea unui copil – 10 zile lucrătoare + 5 zile lucrătoare dacă a urmat un curs de puericultură (concediu paternal); prevederea se aplică pentru fiecare copil nou-născut;

c)              căsătoria unui copil al Salariatului - 2 zile lucrătoare;

d)              decesul soţului/soţiei, copilului, părinţilor, socrilor Salariatului - 3 zile lucrătoare;

e)              decesul bunicilor, fraților, surorilor Salariatului – 1 zi lucrătoare;

f)               schimbarea locului de muncă cu schimbarea domiciliului/reşedinţei - 5 zile lucrătoare;

g)              schimbarea domiciliului - 3 zile lucrătoare;

h)             îngrijirea sănătăţii copilului - 2 zile lucrătoare (pentru familiile cu 1 copil sau 2 copii), respectiv 3 zile lucrătoare (pentru familiile cu 3 sau mai mulţi copii);

i)               în cazul în care Salariata urmează o procedură de fertilizare „in vitro” – 5 zile lucrătoare;

j)               donarea de sânge – o zi lucrătoare, respectiv ziua donării.

(2)           Salariatul are dreptul de a absenta de la locul de muncă în situații neprevăzute, determinate de o situație de urgență familială cauzată de boală sau de accident, care fac indispensabilă prezența imediată a Salariatului, în condițiile informării prealabile a Angajatorului și cu recuperarea perioadei absentate până la acoperirea integrală a duratei normale a programului de lucru a Salariatului.

(3)           Absentarea de la locul de muncă prevăzută la alin. (2) nu poate avea o durată mai mare de 10 zile lucrătoare într-un an calendaristic. Angajatorul și Salariatul stabilesc de comun acord modalitatea de recuperare a perioadei de absență, în limita celor 10 zile lucrătoare.

(4)           Pentru rezolvarea unor situații personale, Salariații au dreptul la concediu fără plată de maximum 90 de zile cu aprobarea Conducerii Unității și cu rezervarea postului în condițiile dispozițiilor legale în vigoare.

 

Art. 27.                 (1) Salariații au dreptul să beneficieze, la cerere, de concedii cu sau fără plată, pentru formare profesională.

(2)           Concediile fără plată pentru formare profesională se acordă la solicitarea Salariatului, pe perioada formării profesionale pe care Salariatul o urmează din inițiativa sa.

(3)           Angajatorul poate respinge solicitarea Salariatului numai dacă absența Salariatului ar prejudicia grav desfășurarea activității.

(4)           Cererea de concediu fără plată pentru formare profesională trebuie să fie înaintată Angajatorului cu cel puțin o lună înainte de efectuarea acestuia și trebuie să precizeze data de începere a stagiului de formare profesională, domeniul și durata acestuia, precum și denumirea instituției de formare profesională.

(5)           Efectuarea concediului fără plată pentru formare profesională se poate realiza și fracționat în cursul unui an calendaristic, pentru susținerea examenelor de absolvire a unor forme de învățământ sau pentru susținerea examenelor de promovare în anul următor în cadrul instituțiilor de învățământ superior, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

 

Art. 28.                  (1) La cererea unuia dintre părinţi Angajatorul este obligat să acorde:

a)          pentru familiile sau persoanele cu 2 copii se acordă o zi lucrătoare liberă pe an, pentru îngrijirea sănătăţii copiilor, ca și în cazul unui singur copil.

b)        pentru familiile sau persoanele cu 3 sau mai mulţi copii se acordă două zile lucrătoare libere pe an, consecutive sau separate, după cum decide Angajatorul.

(2)        În cazul în care niciunul dintre părinţi, respectiv dintre reprezentanţii legali ai copilului nu va solicita ziua lucrătoare liberă, aceasta nu se va reporta în anul viitor calendaristic.

(3)        Cererea părintelui, respectiv a reprezentantului legal al copilului va fi depusă cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de vizita la medic și va fi însoţită de o declaraţie pe propria răspundere că în anul respectiv celălalt părinte sau reprezentant legal nu a solicitat ziua lucrătoare liberă şi nici nu o va solicita.

(4)        În cazul în care, în urma unor verificări efectuate de către Angajator, se constată că ambii părinţi au solicitat liberul contrar legii, va fi anulată posibilitatea ulterioară de a mai beneficia, vreodată, de prevederile legii.

(5)       Sunt consideraţi copii minori aflaţi în îngrijirea și întreţinerea părinţilor sau a reprezentanţilor legali cei cu vârste cuprinse între 0-18 ani.

 

Art. 29.                 (1) Angajatorul are obligaţia acordării concediului de îngrijitor Salariatului în vederea oferirii de către acesta de îngrijire sau sprijin personal unei rude sau unei persoane care locuieşte în aceeaşi gospodărie cu Salariatul şi care are nevoie de îngrijire sau sprijin ca urmare a unei probleme medicale grave, cu o durată de 5 zile lucrătoare într-un an calendaristic, la solicitarea scrisă a Salariatului.

(2)       Această perioadă nu se include în durata concediului de odihnă anual şi constituie vechime în muncă şi în specialitate.

 

Art. 30.                (1) Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt:

·        1 și 2 Ianuarie;

·        6 Ianuarie – Botezul Domnului – Boboteaza;

·        7 Ianuarie  - Sfântul Ioan Botezătorul;

·        24 Ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române;

·        Vinerea Mare, ultima zi de vineri înaintea Paștelui;

·        Prima, a doua  și a treia zi de Paști;

·        1 Mai;

·        1 Iunie;

·        prima și a doua zi de Rusalii;

·        15 August - Adormirea Maicii Domnului;

·        30 noiembrie – Sfântul Apostol Andrei cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României;

·        1 Decembrie;

·        25 și 26 Decembrie;

·        două zile lucrătoare, pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decat cele creștine, pentru persoanele aparținând acestora;

(2)           Salariatul trebuie să facă dovada prin certificat medical şi să justifice absenţa în caz de boală.

(3)           În perioada concediilor medicale, a concediilor de maternitate şi a celor pentru creşterea şi îngrijirea copiilor, raporturile de muncă nu pot înceta şi nu pot fi modificate decât din iniţiativa Salariatului.

(4)           Salariații au dreptul la concedii fără plată în condiţiile legii. Evidenţa concediilor fără plată se va ţine de către compartimentul de resurse umane, care va urmări implicaţiile acestora în vechimea în muncă.

 

 

SECȚIUNEA V

Salarizarea

 

Art. 31.                  (1) Salariul reprezintă contraprestația muncii depuse de Salariat în baza contractului individual de muncă și cuprinde salariul de bază, indemnizațiile, sporurile, precum și alte adaosuri.

(2)           Pentru munca prestată în baza contractului individual de muncă, fiecare Salariat are dreptul la un salariu exprimat în bani, care se stabilește cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, prin negocieri colective și individuale.

(3)           Angajatorul nu poate negocia și stabili salarii de bază prin contractul individual de munca sub salariul de bază minim brut orar pe țară.

(4)           La stabilirea și la acordarea salariului este interzisă orice discriminare.

(5)           Salariul este confidențial, Angajatorul având obligația de a lua măsurile necesare pentru asigurarea confidențialității.

(6)           În situația în care, pe durata contractului individual de muncă pe durată nedeterminată încheiat între Salariat și Unitate, Angajatorul permite realizarea de către Salariat a unei forme de instruire, specializare sau perfecţionare cu o durată mai mare de trei luni, în ţara sau în străinătate, Salariatul își asumă obligația de a continua activitatea în baza contractului individual de muncă încă 5 ani de la momentul finalizării formei de instruire, specializare sau perfecționare. În situația în care Salariatul încetează contractul individual de muncă pe durată nedeterminată din proprie inițiativă (prin demisie) într-un termen mai mic de 5 ani de la această dată, Salariatul va datora Angajatorului echivalentul sumei plătite de către Unitate pentru forma de instruire, specializare sau prefecționare. Suma datorată de către Salariat se va raporta în mod corespunzător la restul perioadei în care acesta ar fi trebuit să își execute obligațiile potrivit contractului individual de muncă în baza prezentei clauze.

(7)           În baza autonomiei economico-organizatorice a unităților de învățământ preuniversitar particular, Angajatorul stabilește prin intermediul prezentului Regulament Intern, mijloace patrimoniale sau nepatrimoniale de stimulare a Salariaților Unității prin stabilirea de bonificații, prime, ajutoare, distincții sau orice astfel de mijloace apreciate oportune de către Conducerea Unității din perspectivă managerială și a resurselor umane.

(8)           Unitatea poate acorda sprijin financiar, inclusiv tichete cadou constând în cadouri oferite Salariaților, precum şi cele oferite pentru copiii minori ai acestora, cu ocazia Paştelui, Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor culte religioase, cadouri oferite Salariatelor cu ocazia zilei de 8 martie, cadouri oferite Salariaților în beneficiul copiilor minori ai acestora cu ocazia zilei de 1 iunie și orice astfel de ajutoare prevăzute de art. 76 din Codul Fiscal și în special cele ale alin. (4) și (41) din respectivul articol. Unitatea poate acorda și alte astfel de ajutoare prin decizie a Conducerii Unității, fie prevăzute de legislația specifică a învățământului, a muncii sau fiscală, fie concepute în mod specific de către Unitate potrivit propriilor nevoi sau solicitări ale Salariaților.

(9)           În funcție de rezultatul evaluărilor profesionale a Salariaților și prin raportare la criteriile stabilite de Conducerea Unității, Unitatea poate acorda prime Salariaților. În acest sens, Conducerea Unității va elabora o procedură internă privind criteriile, mijloacele, modul de acordare și cuantumul primelor.

(10)        În conformitate cu dispozițiile art. 76 alin. (4) lit.g) din Codul Fiscal, Angajatorul va asigura decontarea contravalorii cheltuielilor de deplasare pentru transportul între localitatea în care Salariații își au reședința și localitatea unde se află locul de muncă al acestora. În acest sens, Salariații vor pune la dispoziția Unității înscrisuri doveditoare din care rezultă că aceștia au reședința în afara Municipiului București și înscrisurile necesare în vederea decontului cheltuielilor privind deplasarea.

(11)         În completarea dispozițiilor alin. (10), începând cu anul școlar 2024-2025, în conformitate cu dispozițiile art. 138 alin. (4) și art. 139 alin. (2)  din Legea învățământului preuniversitar, cheltuielile de transport pentru personalul din învățământul preuniversitar care nu dispune de locuință în București se vor achita din finanțarea de bază acordată Unității.

(12)        Se acordă ajutor de naștere/adopție în cuantum de 50% din salariul minim brut pe tara in vigoare in luna pentru care se acorda avantajul pentru primul copil (sau pentru toți copiii).

(13)         Se acordă Salariatului ajutor pentru înmormântare în cuantum de 50% din salariul minim brut pe tara in vigoare in luna pentru care se acorda acesta pentru decesul soțului/soției si rudelor de gradul 1 si 2.

(14)         Se decontează transportul la și de la locul de muncă astfel salariaților care vin la seriviciu cu mijloace de transport în comun, cărora li se vor deconta abonamentele în cuantum de 150 lei/persoană/lună.

(15)         Se acordă tichete de masă în valoare de 35 lei/tichet de masă/zi, corespunzător zilelor lucrate în luna acordării.

(16)        Se acordă fiecărui salariat care desfăşoară activitatea în regim de telemuncă o sumă de 400 de lei, proporţional cu numărul de zile în care salariatul a desfăşurat activitatea în această modalitate, pentru susţinerea cheltuielilor cu utilităţile la locul în care îşi desfăşoară activitatea, precum electricitate, încălzire, apă şi abonamentul de date, achiziţia mobilierului şi echipamente de birou.

(17)        În temeiul autonomiei economico-organizatorice a Unității și în baza intereselor Unității fundamentate pe o relație eficientă și de lungă durată cu beneficiari secundari, Unitatea va putea negocia oferta financiară pentru serviciile acordate, având în vedere interesul superior al beneficiarului primar, buna-credință și implicarea beneficiarilor secundari în raporturile avute cu Unitatea,  buna desfășurarea a actului educațional și criteriul eficienței în gestionarea resurselor financiare ale Unității.

 

Art. 32.                 (1) Salariul se plătește în bani cel puțin o dată pe lună, la data stabilită în contractul individual de muncă.

(2)           Salariul se plătește direct titularului sau persoanei împuternicite de acesta.

(3)           Plata salariului se dovedește prin semnarea statelor de plată, precum și prin oricare alte documente justificative care demonstrează efectuarea plății către Salariatul îndreptățit.

(4)           În caz de deces al Salariatului, drepturile salariale datorate până la data decesului sunt plătite, în ordine, soțului supraviețuitor, copiilor majori ai defunctului sau părinților acestuia, altor moștenitori, în condițiile dreptului comun.

 

Art. 33.                 (1)  Nicio reținere din salariu nu poate fi operată, în afara cazurilor și condițiilor prevăzute de legislația în vigoare, precum în situația răspunderii disciplinare a Salariatului.

(2)        Reținerile cu titlu de daune cauzate Angajatorului nu pot fi efectuate decât dacă datoria Salariatului este scadentă, lichidă și exigibilă și a fost constatată ca atare printr-o hotărâre judecătorească definitivă. Reținerile din salariu cumulate nu pot depăși în fiecare lună jumătate din salariul net.

 

SECȚIUNEA VI

Personalul  didactic

 

Art. 34.                 (1) Personalul didactic beneficiază de toate drepturile prevăzute de Legea învățământului preuniversitar și de legislația subsecventă în domeniul învățământului, în măsura compatibilității cu fizionomia învățământului preuniversitar particular.

(2)           Personalul didactic desfăşoară activităţi cuprinse în Fişa postului reprezentând anexă la contractul individual de muncă.

(3)           Respectarea, îndeplinirea eficientă şi calitativă a atribuţiilor specifice și receptivitatea faţă de aceste sarcini sunt indicatori care stau la baza autoevaluării şi evaluării activităţii anuale desfăşurate sau în vederea acordării  bonusurilor.

(4)           În situația în care un Salariat Personal didactic de predare solicită înscrierea copilului său în Unitate, acesta va beneficia de o scutire integrală privind achitarea taxei de școlarizare.  Scutirea de la plata taxei de școlarizare a Beneficiarului primar al Personalului didiactic de predare nu va atrage un tratament preferențial al acestuia, Unitatea prestând aceleași servicii ale actului educațional precum în cazul celorlalți beneficiari primari.

 

Art. 35.                 Personalul didactic are îndatorirea de a acţiona permanent în relaţia cu  beneficiarii primari, secundari, cu alte persoane și cu factori ai comunităţii în concordanţă cu cerinţele legislaţiei învăţământului.

 

Art. 36.                 Prin întreaga activitate desfăşurată, Personalul didactic trebuie să contribuie la îmbunătățirea prestigiului Unității în comunitate.

 

Art. 37.                 Personalul didactic are îndatorirea de a sprijini organizarea, desfăşurarea, finalizarea optimă a acțiunilor Unității implicând beneficiarii învățământului și oricare alţi factori ai comunităţi locale.

 

Art. 38.                 Toate cadrele didactice au îndatorirea să manifeste receptivitate, disponibilitate la solicitările Conducerii Unității.

 

Art. 39.                 Personalul didactic are îndatorirea de a aplica procedurile interne ale Unității în activitatea desfășurată.

 

Art. 40.                Participarea la şedinţele Consiliului profesoral este obligatorie pentru Personalul didactic de predare. Absenţa nemotivată de la aceste şedinţe se consideră abatere disciplinară.

 

Art. 41.                  Personalul didactic de predare are îndatorirea de a participa la şedinţele cu părinţii pe grupe / clase. 

 

Art. 42.                 (1) Personalul didactic se prezintă la activitate cu 15 minute înainte de începerea cursurilor/ de preluarea coloectivelor beneficiarilor primari conform programării interne.

(2)           Punctualitatea la ore este o cerinţă obligatorie tuturor Salariaților Unității.

(3)           Abaterile repetate privind punctualitatea la program se sancţionează conform prevederilor legale.

 

Art. 43.                 (1) La începutul și la sfârşitul zilei de activitate, Personalul didacitc consemnează în condică de prezenţă orele efectuate.

(2)            Orele pentru care nu există consemnări în condica de prezenţă sunt reţinute ca ore neefectuate.

 

Art. 44.                 (1) Personalul didactic are obligaţia să opereze atent şi corect în documentele şcolare: cataloage, registre, carnete, alte documente.

(2)           Consemnarea calificiativelor, absenţelor sau a oricăror mențiuni este obligația Personalului didactic. De corectitudinea evaluării beneficiarilor primari răspunde Personalul didactic responsabil al unei grupe / clase.

(3)            Personalul didactic de predare are obligația notării ritmice a beneficiarilor primari, cu respectarea prevederilor legislației învățământului și a Statutului elevilor.

(4)              Orice observaţie, nemulţumire referitoare la atitudinea, comportamentul beneficiarului primar se discută cu Personalul didactic de predare, beneficiarul secundar și cu Conducerea Unității, luându-se măsurile care se impun.

 

Art. 45.                 (1)  Personalul didactic are obligaţia să participe la activităţile educative extraşcolare alături de beneficiarii primari și/sau secundari, invitaţi etc. pentru o cât mai bună optimizarea procesului de educaţie.

(2)           Ori de câte ori  au loc deplasări cu beneficiarii primari în  excursii, vizite, drumeţii  sau alte activităţi educative extraşcolare în grup, se realizează instruirea acestora pentru respectarea regulilor de protecţie, de deplasare, de comportare civilizată, precum şi întocmirea documentelor specifice (proces verbal cu privire la beneficiarii primari, declaraţie din partea beneficiarilor secundari, copie după licenţa mijlocului de transport cu care urmează să se facă deplasarea, angajament, fişă sarcini însoţitori, aprobare din partea Conducerii Unității - cerere semnată de către cadrele didactice organizatoare, avizată de Directorul Unității, când este cazul).

(3)           Procesele - verbale doveditoare, tabelele nominale de luare la cunoştinţă şi proiectele didactice întocmite pentru activităţile educative tematice (excursii, vizite etc) se depun cu o zi după organizarea unei activităţi educative la persoanele responsabile cu activitatea desfășurată.

(4)            Pentru orice activitate ce necesită deplasarea beneficiarilor în afara spaţiului Unității se solicită avizul Directorului Unității.

 

Art. 46.                 Personalul didactic monitorizează păstrarea materialelor utilizate în procesul de învățare în stare corespunzătoare de către beneficiarii primari și dispun măsuri atunci când se constată distrugerea sau pierderea acestora.

 

Art. 47.                 (1) Personalul didactic are îndatorirea de a monitoriza permanent disciplina educațională, ţinuta beneficiarilor primari, starea de igienă a spaţiului Unității în timpul orelor de curs şi în pauze, respectarea normelor de protecția muncii și a normelor de igienă pentru prevenirea îmbolnăvirilor.

(2)           Personalul didactic nu elimină de la ore beneficiarii primari, nu aplică pedepse corporale, nu îi agresează verbal sau fizic pe aceștia.

(3)           Personalul didactic nu permit învoirea individuală nejustificată sau părăsirea Unității pe timpul activităţii desfăşurate. Învoirea colectivă este strict interzisă.

 

Art. 48.                Personalul didactic va realiza la începutul fiecărui semestru sau ori de câte ori se impune, instructajul beneficiarilor primari privind respectarea normelor de protecţie, educaţie rutieră, normele sanitare şi de igienă.

 

Art. 49.                 Personalul didactic recomandă spre aprobarea Directorului participarea organizată a beneficiarilor primari la activităţi în cluburi, asociaţii sportive, cultural-artistice în Unitate şi în afara acesteia.

 

Art. 50.                 Personalul didactic propune spre aprobare şi aplicare Consiliului Profesoral, sancţiuni beneficiarilor primari care încalcă Regulile de desfășurare a activității educaționale a Unității.

 

Art. 51.                  Personalul didactic are îndatorirea de a avea o ţinută vestimentară decentă care să reprezinte un „model” în activitatea de educare a beneficiarilor primari.

         

Art. 52.                 Învoirea pentru probleme personale se face pe bază de cerere pe care Personalul didiactic o depune la Directorul Unității sau, în lipsa acestuia, la cel însărcinat cu această atribuție, sau la secretariatul Unității, nominalizând în cerere persoana care asigură suplinirea. Persoana care înlocuieşte Personalul didactic învoit trebuie să aibă pregatire în domeniul învăţământului.

 

 

 

 

 

SECȚIUNEA VII

Personalul didactic auxiliar şi Personalul administrativ

 

Art. 53.                 Compartimentul secretariat duce la îndeplinire următoarele atribuţii şi sarcini:

a)   respectă programul de lucru stabilit de conducerea Unității;

b)   execută corect şi la timp atribuţiile de serviciu;

c)   asigură transmiterea informaţiei în interiorul Unității şi în exteriorul acesteia;

d)    nu permite staţionarea în secretariat persoanelor străine, decat atât cât durează rezolvarea problemei pentru care au venit;

e)   nu permite convorbiri telefonice decât în interes de serviciu;

f)    răspunde de bunurile existente în secretariat;

g)   în timpul serviciului manifestă o comportare civilizată în relaţia cu Salariații, beneficiarii primari, secundari şi cu toate persoanele cu care intră în contact;

h)  efectuează înscrierea beneficiarilor primari pe baza cererilor exprimate de părinţi;

i)    verifică şi completează registrul de evidenţă, registrele matricole, foile matricole, adeverinţe, actele de studii, condica de prezenţă;

j)    eliberează foi matricole, diplome, certificate de absolvire;

k)   redactează deciziile în baza documentaţiei puse la dispoziţie de Director;

l)    redactează şi transmite corespondenţa Unității precum şi alte lucrări de secretariat;

m)           se îngrijeşte şi răspunde de arhiva Unității; păstrează securitatea documentelor de secretariat, diplomelor, certificatelor completate sau nu, registrelor matricole;

n)  întocmeşte diverse situaţii statistice privitoare la beneficiarii primari sau la Personalul didactic;

o)   operează corect şi imediat în cărţile de muncă orice schimbare privind salarizarea, gradele, treptele, gradaţiile şi celelalte date prevăzute în normativele de completare a acestor documente;

p)   completează statele de plată, corect şi la termen;

q)   păstrează însemnele Unității şi asigură securitatea cataloagelor şi a celorlalte documente şcolare;

r)   întocmeşte contractele individuale de muncă, dosarele de pensionare, statele de funcţii;

s)   întocmeşte dosare pentru aplicarea Programelor guvernamentale;

t)    ţine evidenţa concediilor;

u)  utilizează produsele software din dotarea Unităţii, întocmind situaţii necesare procesului instructiv- educativ;

v)   înştiinţează Conducerea Unității, imediat ce constată nereguli, abateri, lipsuri ivite în activitatea desfăşurată în Unitate;

w)            se preocupă de propria formare şi dezvoltare profesională;

x)   nu lipseşte nemotivat de la serviciu, solicită în scris învoiri, iar concediul de odihnă se ia numai cu aprobarea Conducerii Unității, evitându-se perioadele cu activitate intensă de secretariat (sfârşit de an şcolar, început de an şcolar)

y)   respectă normele de protecţia muncii şi anunţă orice situaţie care ar pune în pericol clădirea, instalaţii, sănătatea, resursele umane şi materiale din Unitate;

z)    se preocupă de menţinerea stării de igienă a serviciului secretariat;

aa) exercitarea oricăror atribuții și responsabilități, prevăzute de fișa postului de secretar și de legislația în vigoare.

 

Art. 54.                 Compartimentul administrativ are următoarele atribuţii:

a)     gestionarea bazei materiale;

b)     realizarea reparaţiilor, care sunt în sarcina Unităţii, şi a lucrărilor de întreţinere, igienizare, curăţenie şi gospodărire a Unităţii;

c)    întreţinerea terenurilor, clădirilor şi a tuturor componentelor bazei didactico-materiale;

d)    realizarea demersurilor necesare obţinerii autorizaţiilor de funcţionare a Unităţii;

e)    recepţia bunurilor, serviciilor şi a lucrărilor;

f)     înregistrarea modificărilor produse cu privire la existenţa, utilizarea şi mişcarea bunurilor din gestiune şi prezentarea actelor corespunzătoare;

g)    evidenţa consumului de materiale;

h)   punerea în aplicare a măsurilor stabilite de către Conducerea Unităţii privind sănătatea şi securitatea în muncă, situaţiile de urgenţă şi P.S.I.;

i)     întocmirea proiectului anual de achiziţii şi a documentaţiilor de atribuire a contractelor;

j)     rezolvă toate problemele ce revin sectorului administrativ-gospodăresc;

k)    întocmeşte planul de muncă al sectorului, stabileşte sarcini concrete pe fiecare angajat în parte şi urmăreşte rezolvarea lor;

l)     gestionează şi răspunde de păstrarea bunurilor materiale şi de inventarul Unității;

m) administrează incintele Unității, asigură paza şi securitatea întregului patrimoniu;

n)   ia măsuri pentru pregătirea la timp a Unității în vederea derulării procesului instructiv/educativ;

o)    predă clasele la fiecare început de an şcolar şi le preia la sfârşitul anului;

p)    urmăreşte aplicarea şi respectarea normelor de igienă;

q)    organizează activitatea de aprovizionare, depozitare a materialelor de curaţenie;

r)    realizează anual inventarul;

s)    se preocupă de dezvoltarea bazei materiale a Unității, de realizarea achiziţiilor la nivelul acesteia;

t)     se preocupă de propria formare şi dezvoltare profesională;

u)   prezintă informari în Consiliul de administraţie;

v)    orice alte atribuţii specifice compartimentului, rezultând din legislaţia în vigoare, hotărârile Consiliului de administraţie şi deciziile Directorului, stabilite în sarcina sa, precizate explicit în fişa postului.

 

Art. 55.                 Îngrijitoarele duc la îndeplinire următoarele atribuţii şi sarcini:

a)   preiau sub inventar bunurile din clase, holuri, alte spaţii şi răspunde de păstrarea şi folosirea lor în condiţii normale;

b)   preiau materialele pentru curăţenie;

c)   răspunde de bunurile personale ale beneficiarilor primari uitate în sălile de clasă;

d)   efectuează lucrări de îngrijire a sectorului: ştergerea prafului, măturat, spălat, scuturarea preşurilor, spălatul uşilor, geamurilor, chiuvetelor, dezinfectatul grupurilor sanitare, faianţei, gresiei;

e)   păstrarea instalaţiilor sanitare în condiţii normale de funcţionare;

f)    execută curaţenia sălilor de clasă zilnic, a sălii de sport, a spațiilor sanitare şi a curţii Unității;

g)   golirea coşurile de gunoi;

h)  mătură și spală holurile;

i)   respectă programul de lucru aprobat de Conducerea Unității;

j)   respectă normele de lucru şi îndatoririle de serviciu;

k)  respectă normele de protecţia muncii şi de prevenire a oricărei situaţii care ar pune în pericol clădirea, instalaţiile, sănătatea persoanelor din Unitate;

l)   înştiinţează Conducerea Unității de îndată ce a luat cunoştinţă de unele nereguli, abateri, sau lipsuri ivite în muncă şi face propuneri pentru remedierea acestora;

m)           verifică şi închid geamurile din clase, de pe holuri şi cancelarie, închid toate luminile, verifică şi închid robineţii de apă;

n)  sting luminile din Unitate, în afară de lumina de serviciu;

o)  dovedesc responsabilitate în activitate şi cu privire la închiderea spaţiului Unității;

 

Art. 56.                 Personalul didactic auxiliar sau administrativ beneficiază de toate drepturile înscrise în Legea învățământului preuniversitar cu modificările și completările ulterioare şi în alte acte normative aflate în vigoare.

 

 

TITLUL III

CRITERII ŞI PROCEDURILE DE EVALUARE PROFESIONALĂ A SALARIAȚILOR

SECȚIUNEA I
EVALUAREA PERSONALULUI DIDACTIC

 

 

Art. 57.                 (1) Salariaţii vor fi evaluaţi profesional cu următoarea periodicitate: personalul didactic și didactic auxiliar – o dată pe an potrivit graficului prezentat la Anexa 1 și Personalul administrativ – o dată pe an, la sfârșitul anului calendaristic.

(2)        La evaluarea periodică se vor utiliza, printre altele, următoarele criterii:

a) responsabilităţile postului;

b) volumul activităţii desfăşurate;

c) importanţa socială a muncii;

d) condiţiile concrete în care se desfăşoară munca;

e) rezultatele obţinute;

f) cunoştinţe și experienţă;

g) pregătirea profesională;

h) vechimea în Unitate;

i) complexitatea, creativitatea și diversitatea activităţilor;

j) productivitatea muncii;

k) participarea la cursurile de formare profesională;

l) rezultate ale activităţii salariaţilor din subordine;

m) contacte şi comunicare;

n) aptitudini organizatorice;

o) disponibilitate pentru lucrul în echipă;

p) operativitate în desfăşurarea activităţilor;

u) fidelitate în raport cu Unitatea;

v) colegialitate, corectitudine în raporturile de muncă;

w) feedback-ul beneficiarilor secundari.

 

 

Art. 58.                 (1) Evaluarea activităţii Personalului didactic de predare, auxiliar și de conducere din Unitate se realizează anual, conform graficului prezentat în Anexa 1, pentru întreaga activitate desfăşurată pe parcursul anului şcolar şi are două componente:

a)  autoevaluarea;

b)  evaluarea potrivit fişei postului şi a fişei de evaluare.

(2)        Fişele de autoevaluare/evaluare pentru Personalul didactic sunt incluse în anexele de la prezentul Regulament Intern, care fac parte integrantă din acesta.

(3)        Fişele postului pentru Personalul didactic se operaţionalizează/individualizează de către Conducerea Unității.

(4)      Indicatorii de performanţă din cadrul fişelor de autoevaluare/evaluare pentru Personalul didactic se stabilesc de către Conducerea Unității cu respectarea domeniilor şi criteriilor din fişele cadru.

(5)        Consiliul profesoral, validează, prin vot majoritar, fişele de autoevaluare pentru personalul didactic şi didactic auxiliar, în baza cărora se stabileşte calificativul anual.

(6)        În situaţii excepţionale, calendarul de evaluare, fişele postului şi fişele de autoevaluare/evaluare operaţionalizate/ individualizate pot fi modificate în cursul anului şcolar.

 

Art. 59.                 Prezenta procedură are ca finalitate:

a)          asigurarea cadrului necesar pentru o evaluare unitară, obiectivă şi transparentă a Personalului didactic;

b)          asigurarea unui sistem motivaţional care să determine creşterea performanţelor profesionale individuale.

 

Art. 60.                (1) Activitatea de evaluare vizează Personalul didactic prin raportare la funcția ocupată în cadrul Unității.

(2)        În cazul în care un Salariat făcând parte din cadrul Personalului didactic, îşi desfăşoară activitatea pentru o perioadă mai mică decât un an şcolar, atunci evaluarea parţială a activităţii se realizează pentru perioada efectiv lucrată în Unitatea - dar care trebuie sa fie de minim 90 zile.

(3)        Calificativul parţial va fi acordat de Conducerea Unității conform punctajelor din domeniile cuprinse în fişa de autoevaluare/evaluare pe etapele parcurse până la momentul stabilirii calificativului respectiv. Calificativul parţial se acordă la solicitarea scrisă a persoanei în cauză, cu respectarea prevederilor anterioare.

(4)        În cazul în care un Salariat făcând parte din cadrul Personalului didactic, desfăşoară activitate în două sau mai multe unităţi sau instituţii de învăţământ, evaluarea anuală a activităţii se face în fiecare unitate cu personalitate juridică în care Salariatul funcţionează. Personalul didactic are obligaţia să îşi completeze fişele de autoevaluare/evaluare în fiecare unitate de învăţământ. Unitatea de învăţământ respectivă are obligaţia de a elibera o adeverinţă din care să rezulte punctajul pe fiecare domeniu în parte.

(5)        Evaluarea activităţii Personalului didactic se realizează la nivelul Unităţii de către o comisie de evaluare cu caracter temporar. Comisia se constituie prin decizie a Conducerii Unității până la data începerii activităţii de evaluare.

(6) Comisia de evaluare este alcătuită din:

-           d-na Sângiorzan Daniela;

-           d-na Ioniță Emilia;

-           d-na Lungu Monica;

(7)         Rezultatele activităţii de evaluare stau la baza deciziei Consiliului de Administraţie privind acordarea calificativului anual. Calificativul va putea fi avut în vedere cu privire la corespunderea sau necorespunderea profesională.

 

Art. 61.                  (1) Evaluarea activităţii Personalului didactic se realizează în următoarele etape:

a)        autoevaluarea activităţii realizată de fiecare Salariat pe baza fişei de autoevaluare/evaluare şi a raportului de autoevaluare justificativ pentru punctajul acordat în fişa de autoevaluare.

b)        evaluarea activităţii Personalului didactic de predare și de conducere este realizată la nivelul comisiei de evaluare, iar a Personalului didactic auxiliar la nivelul compartimentului funcţional, prin evaluare obiectivă - punctaj acordat de către toţi membrii comisiei/compartimentului funcţional pentru fiecare persoană evaluată.

c)           evaluarea finală a activităţii Personalului didactic se face în cadrul Consiliului de administraţie al Unităţii.

 

Art. 62.                 Pentru fiecare etapă de evaluare, vor fi luate în considerare rezultatele auditării periodice a resursei umane din învăţământul preuniversitar realizată de inspectoratele şcolare / BJ ARACIIP, precum şi rezultatele altor evaluări externe din perioada analizată prin inspecţie şcolară, evaluare instituţională etc., dacă acestea există şi fac referire explicită la activitatea Personalului didactic evaluat.

 

Art. 63.                 (1)  Activitatea desfăşurată pe parcursul anului şcolar de către Personalul didactic, prezentată în raportul de autoevaluare, se evaluează pe baza fişei cadru de autoevaluare/evaluare, anexă a prezentei metodologii, ţinându-se seama de următoarele domenii şi criterii de performanţă care trebuie îndeplinite de fiecare cadru didactic/didactic auxiliar, în perioada pentru care se face evaluarea.

(2)       Pentru evaluarea Personalului didactic de predare și de conducere se au în vedere următoarele domenii de evaluare şi criterii de performanţă:

a)        Domeniul Proiectarea activităţii, cu următoarele criterii de performanţă:

(i)          respectarea programei şcolare, a normelor de elaborare a documentelor de proiectare, precum și adaptarea acesteia la particularităţile grupei;

(ii)        implicarea în activităţile de proiectare a ofertei educaţionale la nivelul unităţii;

(iii)       folosirea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor - TIC în activitatea de proiectare didactică;

(iv)       proiectarea activităţilor-suport pentru învăţarea în mediul online şi a instrumentelor de evaluare aplicabile online, din perspectiva principiilor de proiectare didactică;

(v)       proiectarea unor activităţi extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare, nevoile şi interesele educabililor, planul managerial al Unităţii.

b)          Domeniul Realizarea activităţilor didactice, cu următoarele criterii de performanţă:

(i)        utilizarea unor strategii didactice care asigură caracterul aplicativ al învăţării şi formarea competenţelor specifice;

(ii)      utilizarea eficientă a resurselor materiale din Unitate în vederea optimizării activităţilor didactice, inclusiv utilizarea TIC;

(iii)       utilizarea de resurse educaţionale deschise, aplicaţii online, crearea şi susţinerea sesiunilor de învăţare pe platforme educaţionale;

(iv)       diseminarea, evaluarea şi valorizarea activităţilor;

(v)         organizarea şi desfăşurarea activităţilor didactice, curriculare şi extracurriculare în mediul şcolar, extraşcolar şi în mediul online;

(vi)       formarea deprinderilor de studiu individual şi în echipă în vederea formării/dezvoltării competenţei de «a învăţa să înveţi»;

(vii)      organizarea şi desfăşurarea de activităţi prin participarea la acţiuni de voluntariat.

c)           Domeniul Evaluarea rezultatelor învăţării, cu următoarele criterii de performanţă:

(i)          asigurarea transparenţei criteriilor, a procedurilor de evaluare şi a rezultatelor activităţilor de evaluare;

(ii)        aplicarea testelor predictive, interpretarea şi comunicarea rezultatelor;

(iii)       utilizarea diverselor instrumente de evaluare, inclusiv a celor online;

(iv)       promovarea autoevaluării şi interevaluării;

(v)       evaluarea satisfacţiei beneficiarilor educaţionali;

(vi)       coordonarea elaborării portofoliului educaţional ca element central al evaluării învăţării;

(vii)      realizarea şi aplicarea unor instrumente de evaluare a activităţii online, valorizarea rezultatelor evaluării şi oferirea de feedback fiecărui beneficiar primar.

d)          Domeniul Managementul grupelor de beneficiari primari, cu următoarele criterii de performanţă:

(i)          stabilirea unui cadru adecvat - reguli de conduită, atitudini, ambient -, pentru desfăşurarea activităţilor în conformitate cu particularităţile grupei;

(ii)        monitorizarea comportamentului beneficiarilor primari şi gestionarea situaţiilor conflictuale;

(iii)       cunoaşterea, consilierea şi tratarea diferenţiată a beneficiarilor primari;

(iv)       motivarea beneficiarilor primari prin valorizarea exemplelor de bună practică.

e)        Domeniul Managementul carierei şi al dezvoltării personale, cu următoarele criterii de performanţă:

(i)        participarea şi valorificarea competenţelor ştiinţifice, metodice dobândite prin participarea la programele de formare/perfecţionare;

(ii)        implicarea în organizarea activităţilor metodice la nivelul unităţii de învăţământ/catedrei;

(iii)       realizarea/actualizarea portofoliului şi dosarului personal;

(iv)       dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare în interiorul şi în afara unităţii cu beneficiarii primari, Salariații Unității, echipa managerială şi în cadrul comunităţii;

f)           Domeniul Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi promovarea Unităţii, cu următoarele criterii de performanţă:

(i)          dezvoltarea de parteneriate şi proiecte educaţionale în vederea dezvoltării instituţionale;

(ii)      promovarea ofertei educaţionale;

(iii)     promovarea imaginii Unităţii în comunitate prin participarea şi rezultatele beneficiarilor la concursuri, competiţii, activităţi extracurriculare şi extraşcolare realizate în mediul şcolar, extraşcolar şi în mediul online;

(iv)      realizarea/participarea la programe/activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi a bullyingului în mediul şcolar şi/sau în mediul online;

(v)         respectarea normelor, procedurilor de sănătate şi securitate a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor şi de situaţii de urgenţă pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ, precum şi a sarcinilor suplimentare;

(vi)       implicarea activă în crearea unei culturi a calităţii la nivelul organizaţiei;

(vii)      promovarea de activităţi de învăţare interactive prin utilizarea unor instrumente realizate cu ajutorul tehnologiei.

g)           Domeniul Conduita profesională, cu următoarele criterii de performanţă:

(i)          manifestarea atitudinii morale şi civice (limbaj, ţinută, respect, comportament);

(ii)        respectarea şi promovarea deontologiei didactice (normelor deontologice).

(3)         Pentru Personalul didactic auxiliar se au în vedere domenii de evaluare şi criterii de performanţă specifice categoriilor de personal auxiliar, conform anexelor prezentului Regulament Intern.

 

Art. 64.                 (1) Personalul didactic are obligaţia să îşi completeze fişa de autoevaluare a activităţii desfăşurate şi să o depună, împreună cu raportul de autoevaluare a activităţii, la secretariatul Unităţii, conform perioadei prevăzute în graficul din Anexa 1.

(2)        La solicitarea comisiei de evaluare/compartimentelor funcţionale sau a Consiliului de administraţie, dacă este cazul, Personalul didactic depune, ca anexe la raportul de autoevaluare, documente justificative pentru punctajul acordat la autoevaluare, doar pentru activităţile care nu s-au desfăşurat în Unitate şi nu există, ca obligaţie, la portofoliul personal.

Art. 65.                 (1) Evaluarea activităţii cadrelor didactice se realizează în cadrul şedinţelor comisiei de evaluare, conform graficului activităţilor de evaluare prevăzut în Anexa nr. 1.

(2)        Evaluarea activităţii Personalului didactic auxiliar se realizează în cadrul şedinţelor/compartimentelor funcţionale în care acestea îşi desfăşoară activitatea, conform graficului activităţilor de evaluare prevăzute în Anexa 1.

(3)        Comisia de evaluare/fiecare compartiment funcţional completează rubrica de evaluare menţionată în fişa de autoevaluare/evaluare pentru fiecare membru al Personalului didactic (în baza procesului-verbal încheiat) şi înaintează Consiliului de administraţie fişele şi procesul-verbal din cadrul şedinţei.

 

Art. 66.                 (1) La solicitarea Directorului Unităţii se întruneşte Consiliul de administraţie al Unităţii pentru acordarea punctajului final de evaluare pe baza fişei de evaluare a Personalului didactic.

(2)        Consiliul de administraţie evaluează activitatea pe baza fişelor de autoevaluare/evaluare şi acordă propriul punctaj de evaluare. Evaluarea finală se face în prezenţa memebrului Personalului didacitc în cauză care argumentează, la solicitarea membrilor Consiliului de administraţie acordarea punctajului la autoevaluare.

(3)        Consiliul de administraţie completează fişa de evaluare pentru fiecare membru al Personalului didactic şi stabileşte punctajul final de evaluare.

(4)      Grila de punctaj pentru acordarea calificativelor anuale, în condiţiile prezentei metodologii, este:

-             de la 100 până la 85 de puncte, calificativul Foarte bine;

-             de la 84,99 până la 71 de puncte, calificativul Bine;

-             de la 70,99 până la 61 de puncte, calificativul Satisfăcător;

-             sub 60,99 puncte, calificativul Nesatisfăcător.

(5)        În baza punctajului final acordat, Consiliul de administraţie stabileşte calificativul anual pentru fiecare Salariat în parte.

 

Art. 67.                 (1) Calificativul anual şi punctajul corespunzător acordate de către Consiliul de administraţie sunt aduse la cunoştinţa fiecărui membru al Personalului didactic în mod direct, dacă acesta este prezent la şedinţa Consiliului de administraţie.

(2)        Hotărârea Consiliului de administraţie cu punctajul şi calificativul acordat va fi comunicată, în termen de 3 zile, prin secretariatul Unităţii Personalului didactic care nu au putut fi prezente pentru evaluarea finală la şedinţa Consiliului de administraţie.

 

Art. 68.                (1) Personalul didactic are dreptul de contestaţie asupra punctajului/calificativului acordat de Consiliul de administraţie, în conformitate cu graficul prevăzut în Anexei 1.

(2)        Din comisia de contestaţii nu pot să facă parte persoanele care au depus contestaţie, care au realizat evaluarea iniţială în cadrul comisiei de evaluare/compartimentelor funcţionale sau care au realizat evaluarea în Consiliul de administraţie.

 

Art. 69.                 (1) Comisia de soluţionare a contestaţiilor este numită prin decizia Directorului Unității şi este formată din cel puțin 3 membri - cadre didactice din Unitate de învăţământ, recunoscute pentru profesionalism şi probitate morală, alese de Consiliul profesoral - cu 2/3 din voturile valabil exprimate.

(2)        Din comisie nu pot să facă parte persoanele care au depus contestaţie sau care au realizat evaluarea în Consiliul de administraţie.

(3)        Contestaţiile înregistrate în termen legal se soluţionează de către comisia de soluţionare a contestaţiilor, menţionată la alin. (1), în cel mult 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

 

Art. 70.                 Hotărârea comisiei de contestaţii este definitivă şi poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ competentă.

 

Art. 71.                  La solicitarea persoanei care a contestat punctajul şi/sau calificativul acordat, la lucrările comisiei de contestaţii participă şi un reprezentant al contestatorului, în calitate de observator, care are drept de acces la toate documentele şi poate solicita consemnarea în procesul-verbal a propriilor observaţii.

 
SECȚIUNEA II
EVALUAREA PERSONALULUI ADMINISTRATIV / NEDIDACTIC

 

Art. 72.                 (1) Evaluarea performanţelor profesionale individuale are ca scop aprecierea obiectivă a activităţii Personalului nedidactic, prin compararea gradului de îndeplinire a obiectivelor şi criteriilor de evaluare stabilite pentru perioada respectivă cu rezultatele obţinute în mod efectiv. Evaluarea profesională se efectuează pentru a se asigura concordanţa dintre cerinţele postului, calităţile Salariatului făcând parte din Personalul nedidactic şi rezultatele muncii acestuia la un moment dat. Evaluarea performanțelor profesionale individuale se realizează pentru:

a)              exprimarea şi dimensionarea corectă a obiectivelor;

b)              determinarea direcţiilor şi modalităţilor de perfecţionare profesională a Personalului nedidactic şi de creştere a performanţelor lor;

c)              stabilirea abaterilor faţă de obiectivele adoptate şi efectuarea corecţiilor;

d)              micşorarea riscurilor provocate de menţinerea sau promovarea unor persoane incompetente.

(2)           Scopul evaluării consta în: evaluarea calităţii activităţii profesionale, evaluarea competenţelor şi cunoştinţelor profesionale, evaluarea aptitudinilor, calităţiilor psihologice legate de activitatea profesională.

(3)           Activitatea profesională se apreciază anual, prin evaluarea performanțelor profesionale individuale.

 

Art. 73.                 Procedura evaluării se realizează în următoarele etape:

a)          completarea fisei de evaluare de catre evaluator;

b)          interviul, sustinut de salariat in fata comisiei de evaluare;

c)           contrasemnarea fisei de evaluare.

 

Art. 74.                 (1) Evaluatorul este persoana din cadrul Unității numită prin decizie internă emisa de catre Conducerea Unității.

(2)        Poate avea calitate de evaluator Conducătorul ierarhic superior, potrivit structurii organizatorice a Unității

Art. 75.                 Procedura de evaluare a performanțelor profesionale se aplică fiecărui Salariat făcând parte din Personalul nedidactic, în raport cu cerințele postului.

 

Art. 76.                 (1) Perioada evaluată este cuprinsă între 1 ianuarie și 31 decembrie din anul pentru care se face evaluarea, dar nu mai puțin de 6 luni de activitate pe funcția respectivă

(2)        Evaluarea se finalizează cel târziu la data de 31 ianuarie a anului următor perioadei evaluate.

(3)        În mod excepțional, evaluarea performanțelor profesionale individuale se face și în cursul perioadei evaluate, în urmatoarele cazuri:

a)          atunci când pe parcursul perioadei evaluate contractul individual de muncă al Salariatului evaluat încetează, cu excepția pensionării, sau se modifică, în condițiile legii. În acest caz, Salariatul va fi evaluat pentru perioada de până la încetarea sau modificarea raporturilor de muncă;

b)          atunci când pe parcursul perioadei evaluate raportul de muncă al evaluatorului încetează, se suspendă sau se modifică, în condițiile legii. În acest caz, evaluatorul are obligația ca, înainte de încetarea, suspendarea sau modificarea raporturilor de muncă să realizeze evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Salariaților făcând parte din Personalul nedidactic din subordine. Calificativul acordat se va lua în considerare la evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale ale acestora;

c)           atunci când pe parcursul perioadei evaluate Salariatul făcând parte din Personalul nedidactic dobândește o diplomă de studii de nivel superior și urmează să fie promovat, în condițiile legii, într-o funcție corespunzătoare studiilor absolvite.

 

Art. 77.                  (1) Sunt supuși evaluării anuale Personalul nedidactic care a desfășurat activitate cel puțin 6 luni în cursul perioadei evaluate.

(2)        Sunt exceptați de la evaluarea anuală:

a)          persoanele noi angajate cu o vechime în Unitate de până la 6 luni;

b)          Salariații al căror contract individual de muncă este suspendat, în condițiile legii, pentru care evaluarea se face la reluarea activității. Salariații care au avut contractul suspendat în ultimele 12 luni, fiind în concediu medical, concediu pentru îngrijirea copilului sau în concediu fără plată, vor fi evaluați după o perioadă de cel puțin 6 luni de la reluarea activității.

 

Art. 78.                 (1) Criteriile generale de evaluare ale Personalului nedidactic sunt prevăzute în prezentul Regulament Intern.

(2)        În funcție de activitățile efectiv desfășurate de către Salariat și de specificul domeniului de activitate, evaluatorul poate stabili și alte criterii de evaluare care, astfel stabilite, se aduc la cunoștința Salariatului evaluat la începutul perioadei evaluate.

 

Art. 79.                 (1) Persoanele care vor realiza procedura de evaluare vor completa fișele de evaluare și vor acorda note de la 1 la 5 pentru fiecare criteriu prevăzut în fișa de evaluare al cărei model este prevăzut în Anexa 17 la prezentul Regulament Intern, nota exprimând aprecierea gradului de îndeplinire a obiectivelor, prin raportare la atribuțiile stabilite prin fișa postului.

(2)        Semnificația notelor prevăzute la alin. (1) este următoarea: nota 1 - nivel minim și nota 5 - nivel maxim.

(3)        Nota finală a evaluării reprezintă media aritmetică a notelor acordate pentru fiecare criteriu.

(4)        Calificativul final al evaluării se stabilește pe baza notei finale, după cum urmează:

a)          între 1,00-2,00 – nivel nesatisfăcător;

b)          între 2,01-3,00 – nivel satisfăcător;

c)           între 3,01-4,00 – nivel bun;

d)          între 4,01-5,00 – nivel foarte bun.

(5)        Obținerea punctajului prevăzut la lit. a), la două evaluări periodice consecutive, poate atrage concedierea Salariatului pentru necorespundere profesională.

 

Art. 80.                (1) Interviul, ca etapă a procesului de evaluare, reprezintă un schimb de informații care are loc între evaluator și persoana evaluată, în cadrul căruia:

a)          se aduc la cunoștința persoanei evaluate notările și consemnările făcute de evaluator în fișa de evaluare;

b)          se semnează și se datează fișa de evaluare de către evaluator și de către persoana evaluată.

(2)        În cazul în care între persoana evaluată și evaluator există diferențe de opinie asupra notărilor și consemnărilor făcute, în fișa de evaluare se va consemna punctul de vedere al persoanei evaluate. Evaluatorul poate modifica fișa de evaluare.

 

Art. 81.                 (1) După finalizarea etapelor procedurii de evaluare, fișa de evaluare se înaintează persoanei care contrasemnează, anume persoanei desemnate de Conducerea Unității.

(2)        În situația în care calitatea de evaluator o are Conducătorul Unității, fișa de evaluare nu se contrasemnează.

 

Art. 82.                 (1) Fișa de evaluare poate fi modificată conform deciziei persoanei care contrasemnează, în următoarele cazuri:

a)          aprecierile consemnate nu corespund realității;

b)        între evaluator și persoana evaluată există diferențe de opinie care nu au putut fi soluționate de comun acord.

(2)        Fișa de evaluare modificată în condițiile prevăzute la alin. (1) se aduce la cunoștința Salariatului evaluat.

 

Art. 83.                 (1) Salariații nemulțumiți de rezultatul evaluării pot formula contestație la Conducatorul Unității.

(2)        Salariatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației formulate potrivit alin. (1) se poate adresa instanței competente, în condițiile legii.

 

Art. 84.                Criteriile generale de evaluare a activității profesionale a Salariatului pe baza cărora se face evaluarea performanțelor profesionale sunt:

-rezultatele obținute (îndeplinirea atribuțiilor/sarcinilor/lucrărilor în termenele stabilite; eficiența în controlul costurilor; eficiența in utilizarea resurselor, eficiență în coordonarea echipei, corectitudine, implicare, promptitudine, încadrare în timp, organizarea sarcinilor);

- cunoștințe (cunoștințe necesare pentru îndeplinirea responsabilităților; cunostințe în alte domenii care pot fi utile pentru obținerea performanței; capacitatea de aplicare a cunoștințelor și de exercitare a responsabilităților);

- adaptabilitate la complexitatea muncii (adaptarea la situații neprevăzute; rezistența la stres, preocupare și loialitate față de interesele Unității; adaptarea la noi metode de lucru);

- relațiile cu oamenii (eficacitate în organizarea, coordonarea, instruirea și motivarea persoanelor din subordine; colaborarea cu alte persoane din cadrul Unității; eficacitate în reprezentarea Unității în relațiile cu clienții sau terțe persoane; capacitate de evitare a stărilor conflictuale și de respectare a relațiilor ierarhice);

- soluționarea problemelor (abilitatea de a recunoaște și analiza problemele apărute în activitățile de execuție și condițiile favorabile de soluționare; calitatea recomandărilor, soluțiilor și măsurilor pentru prevenirea sau corectarea deficiențelor);

-asumarea responsabilității (coordonarea eficientă a activității de producție, exploatare și întreținere; comunicare eficientă (oral și în scris); conducerea eficientă a echipei; corectitudinea, lizibilitatea și integritatea documentelor întocmite; eficacitate în distribuirea muncii și în delegarea responsabilităților; implicare si rapiditate in rezolvarea atributiilor; respectarea programului de lucru; respectarea regulilor de disciplina);

- respectarea procedurilor și regulilor SSM și PSI.

 

Art. 85.                 Evaluarea periodică se va realiza prin utilizarea fișei de evaluare cuprinsă în Anexa 17 la prezentul Regulament Intern.

 

TITLUL IV

RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ A SALARIAȚILOR

 

 

SECŢIUNEA 1

Răspunderea disciplinară a Personalului didactic și a Personalului administrativ

 

Art. 86.                (1) Personalul didactic are obligaţia să îşi exercite profesia respectând atât principiile şi valorile consacrate de Legea învățământului preuniversitar, cât şi cadrul legal general, precum şi interesul superior al copilului.

(2)           Personalul didactic și Personalul administrativ răspund disciplinar pentru încălcarea cu vinovăție a îndatoririlor ce le revin potrivit contractului individual de muncă, precum și pentru încălcarea normelor de comportare care dăunează interesului învățământului și prestigiului Unității, conform legii.

 

Art. 87.                 (1) Abaterea disciplinară reprezintă o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către Salariat prin care acesta a încălcat normele legale, Regulamentul Intern sau contractul individual de muncă.

(2)           Cercetarea disciplinară a Personalului didactic de predare și de conducere se realizează în baza dispozițiilor speciale ale Legii învățământului preuniversitar. Dispozițiile Legii învățământului preuniversitar în materia răspunderii disciplinare a Personalului didactic de predare și de conducere se completează în mod corespunzător cu dispozițiile Codului Muncii în măsura în care o astfel de completare nu este în mod expres sau tacit exclusă de legislația specială a învățământului și în măsura în care regulile de interpretare ale actelor normative permit o astfel de aplicare.

(3)           Cercetarea disciplinară a Personalului didactic auxiliar și Personalului administrativ se realizează conform prevederilor Codului Muncii.

 

 

SECŢIUNEA 2

Răspunderea disciplinară a Personalului didactic de predare

 

Art. 88.                (1) Reprezintă abateri disciplinare ale Personalului didactic de predare şi se sancţionează potrivit art. 86, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiune:

a)              faptele de violenţă fizică şi/sau verbală îndreptate împotriva beneficiarilor primari sau a Salariaților;

b)              orice fapte sau atitudini care pot pune în pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a antepreşcolarilor/preşcolarilor;

c)              manifestarea convingerilor politice şi prozelitismul religios în spaţiul Unității;

d)              activitatea de desfăşurare a meditaţiilor cu beneficiari primari de la propria clasă;

e)              încălcarea dispoziţiilor legislației învîțământului, a normelor statutului profesiei, deciziilor obligatorii ale organelor profesiei la nivel naţional sau ale Unității;

f)               fapte de natură să aducă atingere imaginii, demnităţii sau drepturilor copiilor/beneficiarilor primari şi familiilor acestora ori să prejudicieze onoarea şi/sau prestigiul Unității, interesul învăţământului.

(2)           Abaterile disciplinare prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) pot fi sancţionate numai după solicitarea unui raport de specialitate realizat de specialişti din cadrul DGASPC la solicitarea scrisă a Unităţii.

(3)           În cazul în care Personalul didactic de predare este cercetat pentru una din faptele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), pe perioada desfăşurării cercetării disciplinare, acesta nu va desfăşura activităţi didactice cu beneficiarii primari, cu păstrarea corespunzătoare a drepturilor salariale.

(4)           În plus, față de abaterile disciplinare prevăzute la alin. (1), în cadrul Unității sunt considerate abateri disciplinare aplicabile tuturor Salariaților, în măsura compatibilității cu atribuțiile acestora:

a)              refuzul de a purta uniforma sau ţinuta vestimentară stabilită de Conducerea Unității, precum și refuzul de a purta masca facială de protecție sau alt echipament stabilit de către Angajator pentru prevenirea răspândirii virusului SARS-COV-2.

b)              abaterea de la un comportament ireproşabil în relaţiile cu beneficiarii primari și beneficiarii secundari ai acestora şi ceilalți Salariați;

c)              primirea de către Salariații Unității de bunuri, avantaje de orice tip din partea beneficiarilor secundari, ori meditarea copiilor Unității în afara programului;

d)              aplicarea de către Salariați a pedepselor corporale beneficiarilor primari ori agresarea verbală / fizică  ori  emotionala  a acestora ori a altor persoane;

e)              refuzul Personalului didactic de a participa la întâlnirile cu părinţii / reprezentanții legali la Consiliul Profesoral, la acţiunile organizate de Unitate, cursurile de perfecţionare şi formare continuă, ori şedinţele de lucru;

f)               îndeplinirea neglijentă a atribuțiilor de serviciu;

g)              întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor;

h)             întârzierea în mod repetat de la ora de începere a programului de lucru;

i)               absenţe nemotivate de la serviciu;

j)               intervenţiile sau stăruinţele pentru soluţionarea unor cereri în afara cadrului legal;

k)              atitudinile ireverenţioase în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu;

l)               nerespectarea secretului profesional sau a confidenţialităţii lucrărilor care au acest caracter;

m)           refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile şi atribuţiile prevăzute în fişa postului;

n)             manifestări care aduc atingere prestigiului Unității;

o)              exprimarea sau desfăşurarea, în calitate de Salariat ori în timpul programului de lucru, a unor opinii sau activităţi publice cu caracter politic;

p)              încălcarea prevederilor legale referitoare la concurenţa neloială;

q)              părăsirea serviciului fără motiv întemeiat şi fără a avea în prealabil aprobarea Conducătorului ierarhic superior;

r)              desfăşurarea unei activităţi personale sau private în timpul orelor de program străine interesului Unității;

s)              solicitarea sau primirea de cadouri în scopul furnizării unor informaţii sau facilitări unor servicii care să dăuneze activităţii Unități;

t)               introducerea, distribuirea, facilitarea introducerii sau distribuirii în unitate a băuturilor alcoolice, pentru a fi consumate la locul de muncă;

u)             introducerea, posedarea, consumarea, distribuirea sau vinderea de substanţe/ medicamente al căror efect pot produce dereglări comportamentale;

v)              desfăşurarea activităţilor politice de orice fel;

w)            nerespectarea măsurilor de igienă, de distanțare socială și/sau a altor măsuri instituite de actele normative în vigoare, de procedura proprie elaborată de Angajator cu privire la prevenirea răspândirii virusului SARS-COV-2 sau de prezentul Regulament Intern cu privire la prevenirea răspândirii bolilor în Unitate;

x)              încălcarea oricăror obligații sau îndatoriri prevăzute în sarcina Salariaților prin contractul individual de muncă, Regulamentul Intern și oricare altă reglementare internă a Unității și dispozițiilor legislației în vigoare.

y)              prezentarea la serviciu în stare de ebrietate sau oboseală înaintată, introducerea sau consumul de băuturi alcoolice, practicarea de activităţi care contravin atribuţiilor de serviciu sau care perturbă activitatea altor salariaţi;

z)              scoaterea din Unitate, prin orice mijloace, a oricăror bunuri şi documente aparţinând acesteia, fără acordul scris al Conducerii Unității;

aa)          înstrăinarea oricăror bunuri date în folosinţă, păstrare sau de uz comun, precum şi deteriorarea funcţională și calitativă sau descompletarea acestora, ca rezultat al unor utilizări ori manevrări necorespunzătoare;

bb)          folosirea în scopuri personale, aducerea la cunoştinţă pe orice cale sau copierea pentru alţii, fără aprobarea scrisă a Conducerii Unității, a unor documente sau informaţii privind activitatea Unității sau a datelor specificate în fişele sau dosarele personale ale Salariaților;

cc)           efectuarea de menţiuni, ştersături, rectificări sau semnarea pentru alt Salariat în condica de prezenţă;

dd)         atitudinea necorespunzătoare faţă de ceilalţi Salariați, faţă de managementul Unităţii sau faţă de clienţi (conduita necivilizată, insulta, calomnia, purtarea abuzivă, lovirea şi vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii);

ee)           comiterea de fapte care ar putea pune în pericol siguranţa Angajatorului, a propriei persoane sau a colegilor;

ff)             manifestări de natură a aduce atingere imaginii Unității;

gg)           folosirea în scopuri personale a autovehiculelor Angajatorului, a oricăror materiale, mijloace fixe sau materii prime ale acestuia;

hh)         organizarea de întruniri în perimetrul unităţii fără aprobarea prealabilă a Conducerii Unității;

ii)             introducerea, răspândirea sau afişarea în interiorul instituţiei a unor anunţuri, afişe, documente etc. fără aprobarea Conducerii Unității;

jj)             propaganda partizană unui curent sau partid politic.

 

(5)           Fumatul în locuri nepermise, întârzierea la programul de lucru, părasirea incintei Unității în timpul programului de lucru, furtul, violenţa fizică, verbală ori emoțională asupra beneficiarilor primari ori altor persoane, refuzul de a se supune aplicării politicilor de  pregătire profesională continuă conform Legii învățământului preuniversitar, de securitate şi protecţie a muncii, de interzicere a fumatului, a consumului de alcool sau de medicamente care pot produce dereglări comportamentale, încălcarea măsurilor de igienă și de distanțare socială stabilite prin procedura proprie a Angajatorului pentru prevenirea răspândirii virusului SARS-COV-2 sunt considerate abateri deosebit de grave şi se pot sancţiona conform prezentului Regulament Intern prin desfacerea contractului individual de muncă.

 

Art. 89.                (1) Sancţiunile disciplinare care se pot aplica Personalului didactic de predare, în raport cu gravitatea abaterilor, sunt:

a)              avertisment scris;

b)              reducerea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, de îndrumare şi control, cu până la 15%, pe o perioadă de 1-6 luni;

c)              suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru obţinerea gradaţiei de merit, pentru ocuparea unei funcţii de conducere, de îndrumare şi de control ori a unei funcţii didactice superioare;

d)              suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de a face parte din comisiile de organizare şi desfăşurare a examenelor naţionale;

e)              desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

 

(2)           Pentru abaterile disciplinare prevăzute la art. 88 alin. (1) lit. a) şi b) se pot aplica cumulat sancţiunile disciplinare prevăzute la alin. (1) lit. b)-d) sau cea prevăzută la alin. (1) lit. e). Pentru celelalte abateri se poate aplica sancţiunea prevăzută la alin. (1) lit. e) ori una sau mai multe cumulate dintre sancţiunile prevăzute la alin. (1).

(3)           În funcţie de gravitatea abaterii disciplinare, la aplicarea sancţiunilor prevăzute la lit. b)-e) se dispune şi măsura retragerii decoraţiilor, ordinelor, medaliilor, titlurilor primite de cadrul didactic în conformitate cu prevederile art. 218 din Legea învățământului preuniversitar.

 

Art. 90.                (1) Orice persoană poate sesiza în scris, cu privire la săvârşirea unei fapte ce poate constitui abatere disciplinară, prin înregistrarea sesizării la Secretariatul Unității, pentru faptele săvârşite de Personalul didactic de predare, prevăzute ca abateri disciplinare.

(2)           Pentru cercetarea împrejurărilor şi faptelor reclamate la alin. (1), săvârşite de Personalul didactic de predare din Unitate, se constituie o comisie de cercetare disciplinară formată din 3-5 membri, dintre care unul este un reprezentant al Salariaţilor, iar ceilalţi au funcţia cel puţin egală cu a celui care a săvârşit abaterea. În situaţia în care la nivelul Unității nu există suficienţi Salariaţi care au funcţia didactică cel puţin egală cu a Salariatului cercetat, comisia de cercetare se completează cu persoane care au cel puţin aceeaşi funcţie, desemnate de către ISMB / DMBIP, la solicitarea conducerii Unității.

(3)           Comisiile de cercetare disciplinară se constituie prin Decizie a Directorului Unităţii abilitate în soluţionarea sesizării, după aprobarea lor de către Consiliul de administraţie al Unităţii.

(4)           Comisia de cercetare disciplinară va întocmi un raport de cercetare disciplinară ce se va înregistra la registratura generală a Unității.

(5)           Pentru Personalul didactic de predare din Unităţile, propunerea de sancţionare se face de către oricare membru al Consiliului de administraţie. Sancţiunile se aprobă de cel puţin 2/3 din numărul total al membrilor Consiliului de administraţie şi sunt puse în aplicare şi comunicate prin decizie a Directorului Unităţii.

 

Art. 91.                  (1) În cadrul cercetării împrejurărilor şi faptelor reclamate, se stabilesc urmările acestora, împrejurările în care au fost săvârşite, existenţa sau inexistenţa vinovăţiei, precum şi orice alte date concludente.

(2)           Audierea celui cercetat şi verificarea apărării acestuia sunt obligatorii. Personalul didactic de predare cercetat va fi convocat cu cel puțin 5 zile înainte de data stabilită pentru realizarea audierii.

(3)           Personalul didactic de predare cercetat are dreptul să formuleze și să susțină toate apărările în favoarea sa și să ofere comisiei de cercetare toate probele și motivațiile pe care le consideră necesare, precum și dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un consultant extern specializat în legislația muncii.

(4)           Refuzul celui cercetat de a se prezenta la audiere, deşi a fost înştiinţat în scris cu minimum 5 zile înainte, precum şi de a da declaraţii scrise, se constată prin proces-verbal şi nu împiedică finalizarea cercetării. Personalul didactic de predare cercetat are dreptul să cunoască toate actele cercetării şi să îşi producă probe în apărare.

(5)           Cercetarea faptei şi comunicarea deciziei se fac în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării raportului de cercetare disciplinară, la registratura generală a Unităţii, fiindu-i adusă la cunoştinţă persoanei de către Directorul Unității după aprobarea în Consiliul de administraţie al acesteia, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei. Persoanei nevinovate i se comunică în scris inexistenţa faptelor pentru care a fost cercetată.

(6)           Sancţiunea se stabileşte, pe baza raportului comisiei de cercetare, şi se comunică celui în cauză, prin decizie scrisă, de către Directorul Unităţii.

(7)           Persoanele sancţionate au dreptul de a contesta, în termen de 15 zile de la comunicare, decizia respectivă la Comisia Naţională pentru Inspecţie Şcolară de la nivelul ARACIIP.

(8)           Sub sancţiunea nulităţii absolute, decizia de sancţionare disciplinară cuprinde în mod obligatoriu:

a)              descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;

b)              precizarea prevederilor din statutul de personal, Regulamentul Intern, contractul individual de muncă care au fost încălcate de către Salariat;

c)              motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de către Salariat în timpul cercetării disciplinare;

d)              temeiul de drept în baza căruia sancţiunea se aplică;

e)              termenul în care sancţiunea poate fi contestată;

f)               instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată.

(9)           Dreptul persoanei sancţionate de a se adresa instanţelor judecătoreşti este garantat.

 

 

SECŢIUNEA 3

Răspunderea disciplinară a Personalului didactic de conducere

 

Art. 92.                 (1) Fapta săvârşită de Personalul didactic de conducere prin care se încalcă dispoziţiile legale, şi normele statutului profesiei, deciziile obligatorii ale organelor profesiei la nivel naţional sau ale Unităţii sau în cadrul Unității unde prestează activităţi de predare-învăţare cu beneficiarii primari şi alte fapte de natură să prejudicieze onoarea şi prestigiul Unităţii /interesul învăţământului sau ale beneficiarilor sistemului de învăţământ, constituie abatere disciplinară şi se sancţionează, în raport cu gravitatea abaterilor, după cum urmează:

a)              observaţie scrisă;

b)              reducerea salariului cu până la 15%, pe o perioadă de 1-6 luni;

c)              suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru obţinerea gradaţiei de merit, pentru ocuparea unei funcţii de conducere, de îndrumare şi de control;

d)              suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de a face parte din comisiile de organizare şi desfăşurare a examenelor naţionale;

e)              destituirea din funcţia de conducere.

 

Art. 93.                 (1) Orice persoană poate sesiza în scris cu privire la săvârşirea unei fapte ce poate constitui abatere disciplinară, prin înregistrarea sesizării la secretariatul ISMB / DMBIP, pentru fapte săvârşite de Personalul didactic de conducere al Unităţii.

(2)           Pentru cercetarea împrejurărilor şi faptelor prevăzute la art. 92, săvârşite de Personalul didactic de conducere al Unităţi, comisiia de cercetare disciplinară se constituie din 5-7 membri, persoane din cadrul ISMB / DMBIP, dintre care un reprezentant al Salariaţilor, iar ceilalţi au funcţia didactică cel puţin egală cu a celui care a săvârşit abaterea. Participă cu statut de observator un reprezentant al beneficiarilor primari şi un reprezentant al părinţilor.

(3)           Comisia de cercetare disciplinară se constituie prin decizia/ordinul conducătorului instituţiei abilitate în soluţionarea sesizării.

 

Art. 94.                 (1) În cadrul cercetării împrejurărilor şi faptelor reclamate la art. 92 alin. (1) se stabilesc faptele şi urmările acestora, împrejurările în care au fost săvârşite, existenţa sau inexistenţa vinovăţiei, precum şi orice alte date concludente, cu aplicarea dispoziţiilor art. 91.

(2)           Cadrele didactice sancţionate cu desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă nu pot ocupa posturi didactice/catedre în învăţământul preuniversitar de stat pentru o perioadă de 7 ani şcolari.

(3)           Pentru personalul de conducere al Unităţii, propunerea de sancţionare se face de oricare din membrii Consiliului de administraţie al ISMB / DMBIP şi se comunică prin Decizie a directorului ISMB / DMBIP.

(4)           Sancţiunea se stabileşte, pe baza raportului comisiei de cercetare, de autoritatea care a numit această comisie şi se comunică celui în cauză, prin decizie scrisă, după caz, de către Directorul Unităţii, directorul general sau de către ministrul educaţiei.

(5)           Sub sancţiunea nulităţii absolute, decizia de sancţionare disciplinară cuprinde în mod obligatoriu:

a)              descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;

b)              precizarea prevederilor din statutul de personal, Regulamentul Intern, contractul individual de muncă care au fost încălcate de către Salariat;

c)              motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de către Salariat în timpul cercetării disciplinare;

d)              temeiul de drept în baza căruia sancţiunea se aplică;

e)              termenul în care sancţiunea poate fi contestată;

f)               instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată.

(6)           Dreptul persoanei sancţionate de a se adresa instanţelor judecătoreşti este garantat.

 

 

 

SECŢIUNEA 4

Răspunderea disciplinară a Personalului didactic auxiliar și a Personalului administrativ

 

Art. 95.                 Răspunderea disciplinară a Personalului didactic auxiliar și Personalului administrativ se realizează conform prevederilor Codului Muncii.

 

 

SECŢIUNEA 5

Răspunderea patrimonială a Personalului didactic și a Personalului administrativ

 

 

Art. 96.                 Răspunderea patrimonială a Personalului didactic și a Personalului administrativ se stabilește potrivit legislației muncii. Decizia de imputare, precum și celelalte acte pentru recuperarea pagubelor și a prejudiciilor se întocmesc de conducerea Unității, în afară de cazurile când, prin lege, se dispune altfel.

(2)           Salariații răspund patrimonial în temeiul normelor și principiilor răspunderii civile, pentru pagubele materiale produse Angajatorului din vina și în legătură cu munca lor.

 

TITLUL V

PROCEDURA DE SOLUŢIONARE A CERERILOR SAU A RECLAMAŢIILOR INDIVIDUALE ALE SALARIAŢILOR

 

Art. 97.                 În măsura în care va face dovada încălcării unui drept al său, orice Salariat interesat poate adresa, în nume propriu, cereri sau reclamaţii individuale privind încălcarea drepturilor lor prevăzute în contractul individual de muncă sau în prezentul Regulamentul Intern.

(2)        Prin cerere sau petiţie se înţelege orice cerere sau reclamaţie individuală pe care un salariat o adresează Conducerii Unității în condiţiile legii şi ale Regulamentului Intern.

(3)        Petiţiile anonime, precum cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale Salariatului, nu se iau în considerare, iar cele care nu au un temei legal sunt considerate inadmisibile şi se resping.

 

 

Art. 98.                (1) Cererile sau reclamaţiile se adresează reprezentantului legal al Unității şi se înregistrează la secretariat.

(2)        În cazul în care problemele sesizate în cerere sau în reclamaţie necesită o cercetare mai amănunţită, Conducerea Unității numeşte o persoană sau o comisie care să verifice realitatea lor.

(3)        În urma verificării Angajatorului, persoana sau comisia numită întocmeşte un referat cu constatări, concluzii şi propuneri şi îl supune aprobării Conducerii Unității.

(4)        Conducerea Unității este obligată să comunice Salariatului răspunsul în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii sau a reclamaţiei.

(5)        În situaţia în care aspectele sesizate prin cerere sau reclamaţie necesită o cercetare mai amănunţită, Conducerea Unității poate prelungi termenul cu cel mult 15 zile.

 

Art. 99.                 (1) Salariaţii nu pot formula două petiţii privitoare la aceeași problemă.

(2)        În cazul în care un Salariat adresează în aceeași perioadă de timp două sau mai multe petiţii cu același obiect, acestea se vor conexa, Salariatul urmând să primească un singur răspuns.

(3)        Dacă după trimiterea răspunsului se primeşte o nouă petiţie cu același conţinut sau care priveşte aceeași problemă, acestea se clasează, făcându-se menţiune că s-a verificat şi i s-a dat deja un răspuns petiţionarului.

 

Art. 100.             (1) Salariaţii şi Angajatorul au obligaţia să soluţioneze conflictele de muncă prin bună înţelegere sau prin procedurile stabilite de dispoziţiile legale în vigoare.

(2)        Procedura de soluţionare a conflictelor de muncă este potrivit dispoziţiilor Legii nr. 62/2011.

 

Art. 101.               (1) În cazul unui conflict individual de muncă, părţile vor acţiona cu bună-credinţă şi vor încerca soluţionarea amiabilă a acestuia cu ajutorul unui consultant extern specializat în legislaţia muncii, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate şi având liberul consimţământ al părţilor.

(2)       Consultantul extern specializat în legislaţia muncii poate fi un avocat, un expert în legislaţia muncii sau, după caz, un mediator specializat în legislaţia muncii, care, prin rolul său activ, va stărui ca părţile să acţioneze responsabil pentru stingerea conflictului, cu respectarea drepturilor salariaţilor recunoscute de lege sau stabilite prin contractele de muncă. Onorariul consultantului extern va fi suportat de către părţi conform înţelegerii acestora.

(3)        Părţile au dreptul să îşi aleagă în mod liber consultantul extern.

(4)        Oricare dintre părţi se poate adresa consultantului extern în vederea deschiderii procedurii de conciliere a conflictului individual de muncă. Acesta va transmite celeilalte părţi invitaţia scrisă, fie scris cu număr de înregistrare la registratura Unității, fie prin email.

(5)        Data deschiderii procedurii de conciliere nu poate depăşi 5 zile lucrătoare de la data comunicării invitaţiei. Termenul de contestare a conflictelor de muncă se suspendă pe durata concilierii.

 

Art. 102.             În cazul în care, ca urmare a dezbaterilor, se ajunge la o soluţie, consultantul extern va redacta un acord care va conţine înţelegerea părţilor şi modalitatea de stingere a conflictului. Acordul va fi semnat de către părţi şi de către consultantul extern şi va produce efecte de la data semnării sau de la data expres prevăzută în acesta.

 

Art. 103.             Procedura concilierii se închide prin întocmirea unui proces-verbal semnat de către părţi şi de către consultantul extern, în următoarele situaţii:

a)           prin încheierea unei înţelegeri între părţi în urma soluţionării conflictului;

b)           prin constatarea de către consultantul extern a eşuării concilierii;

c)           prin neprezentarea uneia dintre părţi la data stabilită în invitaţia prevăzută la art. 100 alin. (4).

 

Art. 104.             (1) În cazul în care părţile au încheiat numai o înţelegere parţială, precum şi în cazurile prevăzute la art. 102 lit. b) şi c), orice parte se poate adresa instanţei competente în vederea soluţionării în totalitate a conflictului individual de muncă.

(2)        Conflictele individuale de muncă se soluţionează în primă instanţă de către tribunal.

 

 

TITLUL VI

REGULI PRIVIND PROTECŢIA, IGIENA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ

 

CAPITOLUL I

Reguli de protecţia muncii

 

Art. 105.              (1) Angajatorul are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru protejarea vieții și sănătății Salariaților.

(2)           Angajatorul are obligația de asigura securitatea și sănătatea Salariaților în toate aspectele legate de muncă.

(3)           În cadrul propriilor responsabilități, Angajatorul va lua măsurile necesare pentru protejarea securității și sănătății Salariaților, inclusiv pentru activitățile de prevenire a riscurilor profesionale, de informare și pregătire, precum și pentru punerea în aplicare a organizării protecției muncii și mijloacelor necesare acesteia, cu respectarea următoarelor principii generale de prevenire:

a)         evitarea riscurilor;

b)         evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;

c)         combaterea riscurilor la sursă;

d)         adaptarea muncii la particularitățile persoanei, în special în ceea ce privește proiectarea locurilor de muncă și alegerea echipamentelor și metodelor de muncă și de producție, în vederea atenuării, cu precădere, a muncii monotone și a muncii repetitive, precum și a reducerii efectelor acestora asupra sănătății;

e)         luarea în considerare a evoluției tehnicii și introducerea noilor tehnologii medicale moderne;

f)          înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai puțin periculos;

g)         planificarea prevenirii;

h)        adoptarea măsurilor de protecție colectivă cu prioritate față de măsurile de protecție individuală;

i)          aducerea la cunoștința Salariaților a instrucțiunilor corespunzătoare;

j)          dezvoltarea unei politici de prevenire coerente privind organizarea activității, condițiile de muncă, relațiile sociale și influența factorilor interni. Instrucţiunile prevăzute în prezentul Regulament Intern, impun fiecărei persoane să vegheze atât la securitatea şi sănătatea să, cât şi a celorlalţi Salariaţi din Unitate.

(4)           Măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 vor fi evidenţiate prin instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă, Anexă la prezenteul Regulament Intern.

(5)           Măsuri esențiale de igienă pentru atingerea scopului reprezentat de prevenirea/limitarea pe cât posibil a îmbolnăvirii cu SARS-CoV-2, includ:

a)              Igienă riguroasă a mâinilor;

b)              Măsuri ferme de curățenie și dezinfecție în unitatea de învățământ;

c)              Purtarea măștii de protecție pe toată perioada cand situatia epidemiologica o impune, atunci când se află în interiorul unității de învățământ;

d)              Limitarea contactului dintre preșcolarii din grupe diferite. Evitarea schimbării sălii de clasă de către copii pe parcursul unei zile;

e)              Instruirea personalului, comunicarea permanentă de informații către prescolari și părinți privind măsurile de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2;

f)               Stabilirea accesului în unitatea de învățământ pentru angajați/ preșcolari/ vizitatori;

g)              Organizarea programului de învățământ;

h)             Asigurarea măsurilor igienico-sanitare la nivel individual;

i)               Asigurarea măsurilor igienico-sanitare în unitatea de învățământ;

j)               Informarea permanentă a personalului, elevilor și părinților / aparținătorilor cu privire la măsurile de protecție împotriva infecției SARS-CoV-2;

k)              Necesitatea izolării la domiciliu a elevilor, în cazul apariției febrei, a simptomelor de suspiciune SARS-CoV-2 (tuse, dificultate în respirație, pierderea gustului și a mirosului) sau a altor boli contagioase.

 

 

Art. 106.             (1) Angajatorul are obligația să asigure toți Salariații pentru risc de accidente de muncă și boli profesionale, în condițiile legii.

(2)           Angajatorul va organiza instruirea periodică a Salariaților săi în domeniul securității și sănătății în muncă.

(3)           Locurile de muncă trebuie să fie organizate astfel încât să garanteze securitatea și sănătatea Salariaților.

(4)           Modalităţile de instruire se stabilesc de comun acord cu reprezentanţii S.C. Business Brainz SRL, conform contractului de prestări servicii nr. B061 din 01.07.2022.

(5)           Instruirea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă este obligatorie în următoarele situaţii:

a.               în cazul noilor Salariați;

b.              în cazul Salariaţilor care îşi schimbă locul de muncă sau felul muncii;

c.               în cazul Salariaţilor care îşi reiau activitatea după o întrerupere mai mare de 6 luni;

d.              în situaţia în care intervin modificări ale legislaţiei în domeniu.

(6)           Măsuri în domeniul sănătăţii, generate de riscul iminent asupra stării de sănătate a populaţiei, ca urmare a evoluţiei epidemiei cu virusul SARS-CoV-2, pe teritoriul României, vor fi luate prin instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă.

 

Art. 107.              În scopul asigurării implicării Salariaților la elaborarea și aplicarea deciziilor în domeniul protecției muncii, se va constitui Comisia de securitate și sănătate în muncă, având atribuții specifice potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

 

Art. 108.             Regulile și măsurile privind securitatea și sănătatea în muncă vor fi elaborate cu consultarea unei comisii de securitate și sănătate în muncă.

 

Art. 109.             În scopul aplicării şi respectării în cadrul Unității a regulilor privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă corespunzătoare condiţiilor în care se desfăşoară activitatea, se asigură instruirea tuturor persoanelor încadrate în muncă, prin angajaţii proprii cu atribuţii şi în domeniul protecţiei muncii, care constă în:

·          instructajul introductiv general al (i) noilor Salariați în muncă, Salariați cu contracte de muncă indiferent de forma acestora; (ii) celor veniţi în Unitate ca detaşaţi sau suplinitori; (iii) persoanelor aflate în perioada de probă în vederea angajării;

·          instructajul specific la locul de muncă;

·          instructajul periodic.

 

Art. 110.              (1) Instructajul specific la locul de muncă se face după instructajul introductiv general şi are ca scop prezentarea riscurilor şi măsurilor de prevenire specifice.

(2)           Instructajul periodic se face tuturor Salariaților și are drept scop fundamentarea și actualizarea cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă.

(3)           Intervalul dintre două instructaje periodice pentru Salariați va fi stabilit prin instrucţiuni proprii în funcţie de condiţiile locului de muncă, dar nu va fi mai mare de 6 luni.

(4)           Acest instructaj se va face suplimentar celui programat în următoarele cazuri:

·               când un Salariat a lipsit peste 30 zile lucrătoare;

·               când au apărut modificări ale normelor de protecţia muncii sau ale instrucţiunilor proprii de securitate a muncii;

·               la reluarea activității după accident de muncă;

·               la executarea unor lucrări speciale;

·               la introducerea oricărei noi tehnologii sau a unor proceduri de lucru;

 

Art. 111.                (1) Instructajul se efecutează în timpul programului de lucru, iar perioadă în care aceste se desfășoară este considerat timp de muncă.

(2)           La instruirea Salariaților în domeniul securității și sănătății în muncă vor fi folosite, în măsura disponibilității, mijloace, metode și tehnici de instruire, cum ar fi: expunerea, demonstrația, studiul de caz, vizionări de filme, dispozitive, proiecții, instruire asistată de calculator.

(3)           Rezultatul instruirii Salariaților în domeniul securității și sănătății în muncă se consemnează în mod obligatoriu în fișa de instruire individuală, conform modelului prevăzut de legislația sepcifică securității și sănătății în muncă, cu indicarea materialului predat, a durate și a datei instruirii. După efectuarea instruirii, fișa de instruire individuală se semnează de către lucrătorul instruit și de către persoanele care au efectuat și au verificat instruirea.

 

Art. 112.               (1) Angajatorul se obligă să asigure accesul Salariaților la serviciul medical de medicina muncii.

(2)           Fiecare Salariat are obligatia să asigure aplicarea și respectarea măsurilor referitoare la securitatea muncii.

(3)           În cazul unor evenimente deosebite, de accident la locul de muncă, fiecare Salariat are obligația de a informa de urgență conducerea Unității.

(4)           Toate accidentele de muncă survenite în timpul programului de lucru, în special cele cu consecințe grave, vor fi imediat aduse la cunoștința Conducerii Unității.

 

Art. 113.               În vederea asigurării condiţiilor de protecţie a muncii şi pentru prevenirea accidentelor de muncă, Unitatea asigură cadrul necesar privind:

·          stabilirea pentru Salariaţi a atribuţiilor şi răspunderilor ce le revin în domeniul protecţiei muncii, corespunzător funcţiilor exercitate;

·          elaborarea regulilor proprii pentru aplicarea normelor de protecţie a muncii;

·          asigurarea cunoaşterii şi aplicării, de către toţi Salariaţii, a măsurilor tehnice, sanitare şi organizatorice din domeniul protecţiei muncii;

·          asigurarea de materiale necesare informării şi educării: afişe, pliante şi alte materiale cu privire la protecţia muncii;

·          informarea fiecărei persoane, anterior angajării în muncă, asupra riscurilor la care aceasta este expusă la locul de muncă, precum şi asupra măsurilor de prevenire necesare;

·          asigurarea funcţionarii permanente şi corecte a instalaţiilor electrice şi a echipamentelor;

·          aplicarea măsurilor stabilite de inspectorii de protecţia muncii cu prilejul controalelor efectuate;

·          asigurarea accesului la serviciul medical de medicina a muncii şi a condiţiilor de acordare a primului ajutor în caz de accidente;

·          asigurarea materialelor igienico - sanitare.

 

Art. 114.               Aplicarea normelor de protecţie şi igienă a muncii precum şi a măsurilor organizatorice întreprinse de Unitate va fi asigurată de fiecare persoană încadrată în muncă, pe parcursul întregii perioade de derulare a contractului de muncă prin:

·          însuşirea şi respectarea normelor de protecţie a muncii şi măsurilor de aplicare a acestora;

·          desfăşurarea activităţii în aşa fel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât persoana proprie, cât şi pe celelalte persoane participante la procesul de muncă;

·          aducerea de îndată la cunoştinţa Conducătorului Unității a oricărei defecţiuni tehnice sau altă situaţie care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională;

·          aducerea de îndată la cunoştinţa Conducătorului Unității a accidentelor de muncă suferite de persoana proprie şi de alte persoane;

·          acordarea relaţiilor solicitate de organele de control şi de cercetare în domeniul protecţiei muncii.

 

Art. 115.               (1) Fiecare Salariat trebuie să îți desfășoare activitatea, în conformitate cu pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea Angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă.

(2)           În particular, Salariații au următoarele obligații:

a)           să utilizeze corect echipamentele puse la dispoziție;

b)           să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii;

c)            să comunice imediat Angajatorului orice situație de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea și sănătatea persoanelor;

d)           să aducă la cunoștința conducătorului locului de muncă și/sau Angajatorului accidentele suferite de propria persoană;

e)           să coopereze cu Angajatorul și/sau cu Salariații desemnați pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității salariaților;

f)             să coopereze cu Angajatorul și/sau cu Salariații desemnați pentru a permite Angajatorului să se asigure ca mediul de muncă și condițiile de lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate;

g)           să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă și măsurile de aplicare a acestora;

h)           să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.

i)             fumatul este permis numai în locurile special amenajate;

j)             să aducă la cunoștința Conducerii Unității orice defecțiune tehnică sau altă situație care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională, precum și accidente de muncă suferite de persoana proprie sau de alți Salariați;

k)           să oprească lucrul la apariția unui pericol iminent de producere a unui accident și să informeze de îndată Conducerea Unității;

l)             să respecte cu strictețe măsurile speciale de prevenire a răspândirii virusului SARS-COV-2 elaborate de către Angajator și comunicate Salariatului și să ia toate măsurile necesare pentru a nu expune nici beneficiarii primari, nici ceilalți Salariați la riscul de contractare a virusului SARS-COV-2;

(3)           în caz de pericol – incendiu, calamități naturale, război – evacuarea personalului, materialelor și materiilor prime, a produselor finite în locurile stabilite, se va face conform normelor P.S.I. În domeniul protecţiei muncii se va acţiona astfel: toate accidentele survenite în timpul serviciului, mai ales cele cu consecinţe grave, vor fi declarate imediat Conducerii Unității. Aceleaşi reguli vor fi respectate şi în cazul accidentelor survenite pe traseul domiciliu - loc de muncă şi invers. Accidentul care a produs invaliditate, accidentul mortal precum şi accidentul colectiv, vor fi comunicate de îndată către Conducerea Unității sau alta persoana din conducerea acesteia, Inspectoratele teritoriale de muncă, precum şi organelor de urmărire penală competente, potrivit legii. Fiecare persoană este obligată să-şi utilizeze echipamentul tehnic de protecţie şi de lucru conform cerinţelor, fiind interzisă utilizarea acestuia în scopuri personale. Sunt considerate echipamente tehnice: echipamente de calcul, birotică, autovehicule, aparate, în general, toate materialele încredinţate Salariatului în vederea executării atribuţiilor sale de serviciu. Este interzisă intervenţia din proprie iniţiativa asupra echipamentului tehnic sau de protecţie, dacă întreţinerea acestuia este încredinţată unui specialist, alariatul fiind obligat să apeleze la serviciile acestuia. Executarea sarcinilor de muncă implică întreţinerea şi curăţirea echipamentului tehnic şi de lucru, personalul fiind obligat să-şi consacre timpul necesar acestei obligaţii, conform cerinţelor stabilite prin fişa postului sau ordine specifice.

 

Art. 116.               (1) Normele de igienă de bază, respectate în Unitate sunt:

a)              întreţinerea igienică permanentă a salilor de clasa și a spațiilor adiacente, a terenului, instalaţiilor şi mobilierului;

b)              măturarea umedă sau aspirarea prafului, zilnic sau ori de câte ori este nevoie, precum şi deratizarea, dezinsecția periodică şi nebulizarea;

c)              întretinerea permanentă a curăţeniei prin dotarea şi folosirea corespunzătoare a materialelor de curăţenie şi a substanţelor dezinfectante;

d)              personalul nedidactic, pe toată durata serviciului, are obligaţia să asigure curăţenia şi paza unităţii şcolare şi să sesizeze conducerea grădiniţei pentru toate neregulile din cadrul acesteia;

e)              la efectuarea curăţeniei în clase, personalul de îngrijire are obligaţia să deschidă geamurile când se aspiră şi se spală pe jos, să cureţe băncile/mesele şi să le şteargă de praf;

f)               instalaţiile interioare de distribuţie a apei potabile si de evacuare a reziduurilor, sifoanele de pardoseală, obiectele sanitare (closete, pisoare, lavoare, bai, duşuri) vor fi menţinute în permanenţă în stare de funcţionare şi curaţenie şi vor fi dezinfectate zilnic cu soluţii în concentraţii eficiente (substante clorigene 2-5% în funcţie de instalaţiile respective etc.).

 

Art. 117.               Normele de securitate şi sănătate în muncă sunt conforme prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii in muncă nr.  319/2006 şi Normele metodologice de aplicare a Legii 319/2006, standardelor şi altor reglementări în domeniu, la condiţiile   concrete   de   executare   a   activităţilor   din   unitatea şcolară, astfel   încât   să   fie   stabilite modalităţile de acţiune pentru prevenirea tuturor riscurilor posibile de accidentare şi îmbolnăvire profesională.

 

Art. 118.              Regulile și măsurile privind securitatea și sănătatea în muncă vor fi elaborate cu consultarea Comisiei de securitate și sănătate în muncă, precum și a S.C. Business Brainz SRL.

 

Art. 119.               Angajatorul are obligaţia să asigure accesul Salariaţilor la serviciul medical de medicină a muncii, organizat cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

 

Art. 120.             Fiecare Salariat trebuie să cunoască şi să aplice instrucţiunile de securitate şi sănătate în muncă la locul de muncă în care îşi desfăşoară activitatea. 

 

Art. 121.               Se urmăreşte asigurarea condiţiilor de iluminat şi microclimat în spaţiile şi locurile de organizare a activităţilor instructiv-educative şi în birouri.

 

Art. 122.              (1) Starea mobilierului din dotare se controlează periodic şi se iau măsuri pentru repararea sau îndepărtarea obiectelor deteriorate care pot produce accidente.

(2) În dotarea cu materiale se vor respecta Ordinul M.E. nr. 4143/2022 referitoare la Standardele privind materialele de predare - învățare în educația timpurie și Normativul de dotare minimală pentru serviciile de educație timpurie a copiilor de la naștere până la 6 ani.

 

Art. 123.              Tablourile şi vitrinele din sălile de clasă şi birouri, precum şi tablele din sălile de clasă trebuie ancorate şi fixate bine, pentru prevenirea accidentelor provocate prin căderea acestora.

 

Art. 124.              Pardoselile din încăperi trebuie să fie întreţinute, iar urmele de ulei şi apă trebuie înlăturate pentru a se evita alunecările. Orice defecţiune în pardoseli va fi semnalată (spărturi sau rupturi de linoleum, covoare etc.), pentru a se evita împiedicările. 

 

Art. 125.              Pentru a lua un obiect aflat la înălţime, este interzisă urcarea pe scaunul cu melc (rotativ), precum și improvizarea de podeţe din scaune, cutii, sertare, aşezate unele peste altele, deoarece se pot produce accidente. 

 

Art. 126.              Pentru evitarea accidentărilor, sertarele birourilor, fişetelor sau ale dulapurilor trebuie ţinute închise.

 

Art. 127.              În sertare trebuie aranjate obiectele tăioase sau ascuţite (creioane, cuţite, lame etc.) în compartimente separate şi neaccesibile preșcolarilor.  Atunci când se foloseşte un cuţit de mână, lamă sau cuter pentru tăierea hârtiei, degetele trebuie ţinute cât mai departe de tăişul lamei.

 

Art. 128.              La producerea unei tăieturi sau răniri accidentale se va folosi trusa de prim-ajutor sau se va cere intervenţie de specialitate. 

 

Art. 129.              Orice deplasare dintr-o încăpere în alta se va efectua atent, cu faţa înainte. Deschiderea uşii se va efectua lent pentru a nu accidenta persoana aflată în imediata apropiere a ei.

 

Art. 130.             În timpul deplasărilor se priveşte în direcţia de mers, iar atunci când se transportă pachete în braţe, acestea nu trebuie să împiedice vizibilitatea.

 

Art. 131.               Salariații şi beneficiarii primari trebuie să cunoască schema de evacuare din clădirea Unității şi să conştientizeze necesitatea deplasării în ordine în localul şi în incinta Unităţii pentru evitarea accidentelor pe scări, în sălile de clasă, în curte etc.

 

Art. 132.              Circulaţia pe scări se va efectua respectându-se următoarele reguli:

a)              se va merge încet, unul după altul în şir simplu;

b)              nu se va merge distrat, sărind cate două, trei trepte deodată;

c)              vor fi îndepărtate  de  pe  trepte  toate  obiectele  care  ar  putea  provoca  alunecarea;

d)              se va sprijini de mâna curentă;

e)              nu se va citi în timp ce se urcă sau coboară pe scări.

 

Art. 133.              La ieşirea din clădire, orice persoană se va asigura în toate direcţiile pentru a nu fi surprinsă de vreun mijloc de transport.

 

Art. 134.              Pentru protecţia personalului care face curăţenie, cioburile de sticlă vor fi învelite şi depuse astfel încât să poată fi uşor identificate de acest personal, de preferat să fie lăsate la vedere.

 

Art. 135.              Personalul administrativ este obligat să semnaleze:

a)          orice accident cunoscut în incinta Unităţii;

b)          toate situaţiile periculoase de muncă;

c)           toate pagubele materiale produse în urma unui accident.

 

Art. 136.              Activităţile de prelucrare automată a datelor vor fi planificate şi organizate astfel încât activitatea zilnică în faţa ecranului să alterneze cu alte activităţi.

 

Art. 137.              Punerea in funcţiune a unui echipament după revizii sau reparaţii se va face numai după ce personalul autorizat să efectueze revizia sau reparaţia confirmă în scris că echipamentul respectiv este în bună stare de funcţionare.

 

Art. 138.              La utilizarea imprimantelor de mare viteză se vor evita supraîncălzirile care pot conduce la incendii.

 

Art. 139.              Conductorii electrici şi cablurile trebuie să respecte următoarele condiţii:

a)          să nu prezinte risc de electrocutare la trecerea pe planul de lucru sau pe sol;

b)          să aibă o lungime suficientă pentru a se adapta la nevoile reale şi previzibile ale utilizatorilor, inclusiv în cazul unei reamenajări a încăperii;

c)           să asigure acces